Kansrijke initiatieven van start in 2013 en 2014

Geplaatst: 22-8-2013

Deze zomer heeft de gemeente een aantal kansrijke initiatieven beoordeeld. Op basis van prioriteiten vanuit het collegeprogramma en de beschikbare ambtelijke capaciteit is besloten de volgende initiatieven op te pakken: uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk, ontwikkeling Fijnaart West, uitwerking visie Zevenbergen Noord en inrichting groenstrook Klundert.

Het college van burgemeester en wethouders is blij met deze keuzes, die een boost geven aan de leefbaarheid van onze gemeente.

Afwegingscriteria

Periodiek maakt het college een afweging van op te pakken kansrijke initiatieven. Hierbij worden de volgende afwegingscriteria meegenomen:

  • eerdere bestuurlijke besluitvorming
  • bijdrage aan de collegeagenda
  • bijdrage en realisatie van de structuurvisie met de daarin opgenomen uitvoeringsprogramma
  • financiële consequenties.

Fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk

In dit project worden er zeven fietspaden aangelegd, namelijk de verbinding Zevenbergen – Moerdijk (parrellel aan Koekoekendijk of Roode Vaart), verbinding Noordhoeksedijk – Zwingelspaansedijk, verbinding Pelgrimsdijk – Lapdijk,  verbinding Steigerweg – Volkerakweg, verbinding Markweg – Zuiddijk, verbinding Rolleplaatweg en verbinding Oostdijk – vesting Willemstad. De aanleg houdt in de verwerving van gronden, de wijziging van het bestemmingsplan, aanbesteding civieltechnische werkzaamheden en de feitelijke aanleg ervan.

Uitwerking visie Zevenbergen Noord

In 2008 is het visiedocument Noordkant Zevenbergen opgesteld. Een onderdeel van deze visie is het realiseren van de Noordelijke randweg Zevenbergen. Voor deze randweg wordt op dit moment een milieueffectrapportage.-procedure doorlopen. In de eerste helft 2014 wordt naar verwachting een voorkeurstracé van de randweg gekozen. De ligging van het tracé is bepalend bij de invulling van het binnengebied “De Noordrand”. Het college heeft daarom besloten in 2014 te willen starten met het verder uitwerken van de visie voor dit binnengebied.

Ontwikkeling Fijnaart West

Vanwege de belangrijke rol van de kern Fijnaart in het westelijk deel van de gemeente moerdijk is het van belang om de woningbouw in deze kern op peil te houden. Na afronding van de wijk Greenery is verdere woningbouwontwikkeling van Fijnaart aan de westzijde nu van belang. Hierbij kan worden aangesloten op de Sportwijk en al bestaande infrastructuur in dit gebied.

Inrichting groenstrook Klundert

De groenstrook tussen industrieterrein Moerdijk en de kern Klundert wordt bij dit initiatief aantrekkelijker ingericht. De groenstrook geeft nu een rommelige indruk. Dit project wordt samen met het Havenschap, Staatsbosbeheer en de gemeente opgepakt. Het gebied krijgt een recreatieve functie en een buffer voor geluid en zicht. De herinrichting van de groenstrook is een kans om het gebied aantrekkelijker in te richten als groene en recreatieve voorziening en om een betere buffer te maken tussen woongebied en industrie.

Planning

Voor de initiatieven uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk Moerdijk en de ontwikkeling Fijnaart West worden in 2013 startdocumenten opgesteld. In 2014 worden er startdocumenten samengesteld voor de initiatieven: uitwerking visie Zevenbergen Noord en inrichting groenstrook Klundert.  

Cookie Policy

Deze website maakt gebruikt van cookies.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...