Bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid in Zevenbergen

Geplaatst: 3-10-2012

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 6 september 2012 het bestemmingsplan “Oevers Roode Vaart Zuid” in Zevenbergen gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied omvat een gedeelte van de gronden aan de oostelijke en westelijke oevers van de Roode Vaart gelegen tussen de wijken Bosselaar (-Zuid) en Molengors. In samenwerking met de gemeente wil projectontwikkelaar AM Wonen in dit gebied gefaseerde woningbouw realiseren. De eerste fase kent in totaal maximaal 13 woningen. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijziging heeft betrekking op de Regels (aanpassing aantal bouwlagen en opbouw van de woningen) en op de Verbeelding (aanpassing aantal woningen).

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 4 oktober tot en met 14 november 2012 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website moerdijk.nl/projecten.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is voor die woningen ontheffing verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van een woning van 48 dB (= voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt voor de woningen namelijk overschreden door het geluid van het verkeer op de Huizersdijk en de Allenweg. De procedure voor het vaststellen van een hogere waarde is gevolgd op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde en het daarbij behorende akoestisch onderzoek liggen eveneens vanaf 4 oktober tot en met 14 november 2012 ter inzage. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website moerdijk.nl/projecten.

Degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere waarde hebben ingebracht èn belanghebbenden zijn, kunnen gedurende deze termijn schriftelijk beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tot slot wordt medegedeeld dat op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is verklaard. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Verzocht wordt om in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.