Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Geplaatst: 4-12-2012

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2012 het bestemmingsplan “Golfbaan Moerdijk” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een golfbaan op de voormalige vuilnisstortplaats aan de Keeneweg mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijziging heeft betrekking op de aanpassing van artikel 4 van de Regels.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en op de projectpagina Golfbaan - deponie Zevenbergen.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.