Bestemmingsplan Havenfront Willemstad, 2e herziening

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 13 februari 2014 het bestemmingsplan “Havenfront Willemstad, 2e herziening” ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit  bestemmingsplan is opgesteld op basis van artikel 8.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening en hoeft om die reden niet te voldoen aan de RO-standaarden. De bedoeling is om de regels t.a.v. de geldende bestemming van het te realiseren hotel zodanig te verruimen dat de bouw van een hotel met een goothoogte van 8 meter en een bouwhoogte van 10 meter mogelijk wordt gemaakt. In het geldende bestemmingsplan is een hoogte van resp. 7 en 9 meter toegestaan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 27 februari tot en met 9 april 2014 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Receptie ter inzage. Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 10 april 2014, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.