Bestemmingsplan Koningin Julianalaan in Helwijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 8 mei 2014 het bestemmingsplan “Koningin Julianalaan” in Helwijk (planidentificatie NL.IMRO.1709.koninginjulianaln-0401) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit  bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van 12 appartementen op de locatie van het voormalige garagebedrijf Van der Linden, op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Prinses Beatrixstraat in Helwijk, mogelijk te maken.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 22 mei tot en met 2 juli 2014 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de Receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en www.moerdijk.nl/projecten.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 juli 2014, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Om de bouw van de appartementen mogelijk te maken is voor een aantal te realiseren woningen ontheffing verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van een woning van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt voor een aantal woningen namelijk overschreden met maximaal 4 dB door het wegverkeer op het Steenpad.
De procedure voor het vaststellen van een hogere waarde is gevolgd op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde en het daarbij behorende akoestisch onderzoek liggen eveneens vanaf 22 mei tot en met 2 juli 2014 ter inzage. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Degenen die zienswijzen tegen het ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere waarde hebben ingebracht èn belanghebbenden zijn, kunnen gedurende deze termijn schriftelijk beroep instellen en vragen om een voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.