Ontwerpbestemmingsplan "De Westhoek" ter inzage

Geplaatst: 10-4-2012

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “11 aanleunwoningen De Westhoek” vanaf 12 april tot en met 23 mei 2012 ter inzage ligt (in het gemeentehuis tijdens de openingstijden). Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 11 aanleunwoningen bij het verzorgingstehuis De Westhoek in Zevenbergen mogelijk te maken.

Het plan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkleing, telefoonnummer: 14 0168.

Voor een aantal te realiseren aanleunwoningen is verzocht ontheffing te verlenen van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van deze woningen zoals deze geldt bij weg-, rail- en industrielawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt voor een aantal aanleunwoningen overschreden door het geluid van de in de nabijheid gelegen weg De Langeweg, de spoorweg Roosendaal-Dordrecht en het industrieterrein De Koekoek.

De procedure voor het verkrijgen van deze ontheffingen wordt ook wel “procedure hogere waarde” genoemd. Deze procedure wordt gevolgd op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het verzoek om een hogere waarde vast te stellen, het daarbij behorende akoestisch onderzoek en het ontwerpbesluit liggen eveneens vanaf 12 april tot en met 23 mei 2012 ter inzage. Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tegen het verzoek om een hogere waarde bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina: Realisatie aanleunwoningen De Westhoek.