Ontwikkeling appartementencomplex Helwijk

Geplaatst: 10-12-2013

Nieuwsbericht afbeelding

Woningcorporatie Brabantse Waard gaat de locatie van het voormalige garagebedrijf Van der Linden (op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Prinses Beatrixstraat in Helwijk) herontwikkelen. Deze herontwikkeling is gericht op het realiseren van een wooncomplex bestaande uit 12 appartementen.

Het voorontwerp voor dit bestemmingsplan heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen en leverde twee inspraakreacties van inwoners op. Die reacties hebben niet geleid tot het aanbrengen van wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt ter inzage van 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014.

Reacties

De hoogte van het gebouw en de toenemende drukte in de straat als gevolg van de appartementen waren de voornaamste inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan. In het bestemmingsplan is bepaald dat het gebouw maximaal 14 meter hoog mag worden.

Geluid

Voor 6 appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, als gevolg van het wegverkeer op het Steenpad, overschreden met maximaal 4 dB. Voor deze appartementen is een ‘Verzoek Hogere Waarde Wet Geluidhinder’ ingediend. Dit verzoek en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen ter inzage en iedereen kan hierop een zienswijze indienen.

Terugblik

Gemeente Moerdijk en Brabantse Waard hebben begin 2013 een locatieontwikkelingsovereenkomst afgesloten om te komen tot de realisatie van dit complex met 12 appartementen. Volgende stap in het proces is een planologische wijziging van het plangebied, zodat de ontwikkeling kan gaan plaatsvinden.