Volgende stap project aanleunwoningen De Westhoek

Geplaatst: 19-9-2012

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘11 aanleunwoningen De Westhoek in Zevenbergen’ vast te stellen. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop is een aantal schriftelijke zienswijzen binnengekomen. Deze gaan met name over de negatieve invloed op het woongenot, de bouwhoogte en de verkeerssituatie. Het college ziet in deze zienswijzen geen aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd aan de gemeenteraad voor te leggen.

Vaststellen hogere waarde

Ook heeft het college besloten een hogere waarde vast te stellen voor een aantal aanleunwoningen in het vast te stellen bestemmingsplan. Van deze woningen wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Deze overschrijding vindt plaats door het geluid van de weg De Langeweg, door het geluid van de spoorweg Roosendaal-Dordrecht en door het geluid van industrieterrein De Koekoek I.

Het verzoek en het ontwerpbesluit Hogere waarde hebben ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingekomen. Deze zijn niet ontvankelijk, omdat de indieners géén belanghebbenden zijn. Zij zijn geen eigenaar óf bewoner van de woningen, waarvoor een hogere waarde wordt aangevraagd.

11 huurappartementen voor senioren

Het project bestaat uit de herinrichting van een terrein nabij rusthuis De Westhoek aan het Wilhelminapark in Zevenbergen. Het is de bedoeling om hier 11 huurappartementen voor senioren, aanleunwoningen, te bouwen. Daarnaast wordt de bestaande ontsluiting naar de openbare weg en de parkeersituatie van De Westhoek aangepast.

De planning is dat het bestemmingsplan ’11 aanleunwoningen De Westhoek’ in de raadsvergadering van 25 oktober 2012 wordt vastgesteld. Mede ter bepaling van haar standpunt heeft de gemeenteraad de indieners van de zienswijzen uitgenodigd om persoonlijk hun bezwaren toe te lichten. Deze hoorzitting vindt plaats op dinsdagavond 25 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De zitting is openbaar.

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina: Realisatie aanleunwoningen De Westhoek.