Bekendmaking Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. U kunt het verstrekken van gegevens aan deze instanties niet voorkomen omdat dat wettelijk is bepaald.
In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen géén gegevens over u uit de BRP te verstrekken. 
Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Uw gegevens kunt u controleren op mijn overheid.nl.