Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Denk aan een geweigerde omgevingsvergunning of overschrijding van de doorlooptijd. De gemeente doet een uitspraak over uw bezwaar. Bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u daarna beroep instellen bij de Rechtbank.

Wilt u bezwaar indienen tegen gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde? Ga dan naar de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Bezwaarschrift

Natuurlijke personen en rechtspersonen (bedrijven en instellingen) kunnen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Het besluit van de gemeente kan direct tegen u als (rechts)persoon zijn gericht, maar het kan ook een besluit zijn dat is genomen op het verzoek van iemand anders, maar dat voor u wel rechtstreekse gevolgen heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit bij uw buurman.

In het besluit dat u van de gemeente ontvangt wordt aangegeven of u tegen het besluit bezwaar kunt maken en wat daarvoor de procedure is. Een bezwaarschrift moet bij de gemeente worden ingediend binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. De datum van bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden. Een bezwaarschrift dat later dan 6 weken na bekendmaking is ingediend, wordt niet ontvankelijk verklaard (niet vatbaar voor berechting).

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit niet dat dit besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op uw bezwaarschrift is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Bijvoorbeeld omdat een bouwvergunning waartegen u bezwaar maakt gewoon wordt uitgevoerd of dat een bepaalde maatregel waarom u heeft gevraagd, niet wordt getroffen. In dergelijke gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Dit moet u doen tegelijkertijd met uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter kan dan bijvoorbeeld besluiten dat er voorlopig niet gebouwd mag worden.

Beroepschrift

U dient een beroepschrift in als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift. Bent u van plan een beroepsprocedure bij de rechtbank te beginnen, dan is het aan te bevelen juridisch advies te vragen.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waartegen geen bezwaar mogelijk is of waartegen een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening en voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, bent u rechtbankkosten (griffierechten) verschuldigd.

Wanneer u een advocaat heeft ingeschakeld of een andere vorm van rechtsbijstand, dan bent u hiervoor kosten verschuldigd.

Bezwaarschrift

 1. In de meeste gemeenten wordt een onafhankelijke bezwarencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt;
 2. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie;
 3. In de regel duurt het maximaal 12 weken na afloop van de bezwarentermijn voordat u een besluit hierop krijgt. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Dan moet het bestuursorgaan dat u per brief melden voordat de termijn van maximaal 12 weken is overschreden.

Digitaal

Een bezwaarschrift kunt u online indienen.

Schriftelijk

U kunt een schriftelijk verzoek opmaken en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90006
4800 PA Breda

Beroepschrift

 1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank (de sector bestuursrecht van de Rechtbank) in het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.
 2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
 3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
 4. Het beroepsorgaan neemt 16 weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Uw beroepschrift kunt u op de volgende manieren indienen:

Schriftelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector Bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

Meenemen

Bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres;
 2. De datum;
 3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 4. Reden van uw bezwaar;
 5. Uw handtekening.

Voorlopige voorziening

In uw verzoek om een voorlopige voorziening moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres;
 2. De datum;
 3. Een kopie van uw bezwaarschrift;
 4. Het spoedeisende belang;
 5. Uw handtekening;
 6. Zo mogelijk een kopie van het oorspronkelijke besluit.

Beroepschrift

In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

 1. Uw naam en adres;
 2. De datum;
 3. De reden van beroep;
 4. Uw handtekening;
 5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht;
 6. Zo mogelijk een kopie van het oorspronkelijke besluit.

Vereniging, stichting of vennootschap

Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van een gemeentelijk bestuursorgaan. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.