Column wethouder Frans Fakkers: Begroting - overschot of reserve?

Geplaatst: 29-4-2015

"Hoe kan dat nu, die gemeente houdt altijd maar geld over, maar de zwembaden zouden dicht moeten". Of: "Kunnen de woonlasten dan niet een flink stuk omlaag?". Dat we als gemeente (weer) een overschot hebben over het afgelopen jaar, heeft heel wat tongen losgemaakt. Dat is goed, dat betekent dat velen betrokken zijn bij het huishoudboekje van onze gemeente. Het is mij wel duidelijk geworden dat nadere uitleg hierover nodig is. Hoe werkt het nu in de praktijk?

Begroting 2014

Vanaf juni 2013 is gewerkt aan de begroting 2014. Die begroting voor 2014 ter grootte van 74 miljoen euro is in november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting gaf aan dat als alles zou verlopen zoals in de begroting stond vermeld, dat er over 2014 een overschot zou zijn van € 700.000.

Drie keer per jaar krijgen college en gemeenteraad een rapportage over de financiën. Zo houden we steeds goed zicht op ons ‘huishoudboekje’. Bij de rapportage in oktober 2014 werd een overschot verwacht van € 1,5 miljoen. Bij de laatste rapportage, de derde van 2014, bleek dat we een positief resultaat van € 3,1 miljoen verwachtten. Terwijl dat bij de begroting voor 2014 nog € 700.000 zou zijn. Een overschot van 2,4 miljoen ten opzichte van de begroting zou je op het eerste gezicht denken.

Eenmalige en structurele meevallers

Los van het feit dat op een bedrag van 74 miljoen, je altijd mee-en tegenvallers zult zien, gaat het er om of een meevaller eenmalig is of structureel, met andere woorden komen de meevallers ook volgend jaar nog terug of niet.

Analyse van die 2,4 miljoen geeft aan dat 1,6 miljoen uit eenmalige bij het opstellen van de begroting in 2013 niet voorziene meevallers bestaat. Zo kregen we bijvoorbeeld € 250.000,- uit de afwikkeling van de zaken rondom Chemie-Pack. € 700.000,- Bleef over door vrijvallende HSL-gelden en we konden € 400.000,- bijschrijven van het Rijk over de jaren 2012 en 2013. Deze meevallers komen volgend jaar niet terug en kunnen niet ingezet worden bij kosten die elk jaar op de begroting terugkomen, zoals de tekorten op de zwembaden. Uit die eenmalige niet voorziene extra opbrengsten kunnen we geen blijvende kosten op de begroting financieren. Trek je de eenmalige meevallers af van het resultaat, dan houden we nog € 800.000 over van de overschot van € 2,4 miljoen. Kunnen we daar dan wat mee doen? In feite niet, omdat we bij het opstellen van de begroting 2015 er rekening mee hebben gehouden hoe de werkelijke uitgaven over de jaren 2011, 2012 en 2013 waren. Wij hebben voor de begroting 2015 de uitgaven structureel verlaagd met 800.000 in het kader van scherper begroten, maar ook om de bezuinigingen die eerder in gang zijn gezet vast te houden. Door deze verwerking van 800.000 in de meerjarenbegroting 2015-2018 is ons verwacht overschot 2015 enkele duizenden euro’s.

Wat doen we met het overschot?

Aan de raad zal voorgesteld worden om het overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Misschien hebben we de reserves nog hard nodig als we kijken naar alle bezuinigingen die van het Rijk richting de gemeente komen en de nog onvoorziene uitwerking van de nieuwe taken die de gemeente sinds 1 januari 2015 uit moet voeren op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Werk.

O, en uw woonlasten? Ook voor dit jaar zijn we er in geslaagd om de woonlasten nauwelijks te laten stijgen (1%). Immers, wonen in Moerdijk is aantrekkelijk en moet aantrekkelijk blijven.