Overzicht wet- en regelgeving

Gevonden in totaal: 236

OnderwepTitelBasis wet- en regelgevingraad of collegeInwerkingtreding
Datum
UITwerkingtreding
Datum
algemeen Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Moerdijk artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 35 van de Participatiewet
College van b&w 2018-01-01
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR622843/CVDR622843_1.html
College van b&w 2019-06-01
Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
artikel 156 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2019-01-01
Nadere regels Moerdijk Marketing College van b&w 2017-10-26
Nadere regels Evenementensubsidie wet Algemene bestuursrecht College van b&w 2017-10-26
Verordening regelende het gebruik van de havens en kaden van de Gemeente Moerdijk artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2017-12-21
Nadere regels Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
College van b&w 2018-02-12
bestuur en recht Verordening op de raadscommissies artikel 82 van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-09-01
Verordening op de raadscommissie gemeente Moerdijk artikel 82 van de Gemeentewet gemeenteraad 2017-02-02 2019-09-01
Erfgoedverordening gemeente Moerdijk 2017 Onbekend gemeenteraad 2017-06-29
Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Onbekend College van b&w 2012-01-01 2019-09-05
Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingbesluit afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2018-02-08 2019-01-01
Vaststelling model nachtverblijfregister Onbekend College van b&w 2000-01-01
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Moerdijk artikel 16 van de Gemeentewet gemeenteraad 2017-02-18
Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeenteraad 2010-01-27
Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 2 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I
artikel 3 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I
gemeenteraad 2017-09-28
Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die klankbordgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet
artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995
artikel 9 van het Archiefbesluit 1995
gemeenteraad 2017-02-02
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 artikel 95, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 97 van de Gemeentewet
artikel 98 van de Gemeentewet
artikel 99 van de Gemeentewet
artikel 3.1.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.1.3, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.1.8, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.1.9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
gemeenteraad 2019-07-05
De Moerdijkregeling artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
College van b&w 2015-01-01 2019-06-11
Privacyreglement basisregistratie personen Moerdijk wet Wet basisregistratie personen
wet Wet bescherming persoonsgegevens
College van b&w 2017-11-02
Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
gemeenteraad 2019-05-01
Klachtenverordening gemeente Moerdijk artikel 81 van de Gemeentewet
artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
gemeenteraad 2019-05-01
Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Moerdijk gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht gemeenteraad 2013-03-07 2019-05-01
Klachtenverordening gemeente Moerdijk 2014 artikelen 81p tot en met 81x en artikel 149 van de Gemeentewet
hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
gemeenteraad 2014-01-01 2019-05-01
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2015-02-01 2019-04-11
Algemeen mandaat-, volmacht en machtigingbesluit afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2019-01-01
Beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018 College van b&w 2018-08-01
Arbeidsvoorwaarden gemeente Moerdijk N.v.t. College van b&w 2018-11-01
Archiefverordening West-Brabants Archief 2018 artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995 gedelegeerde functionaris 2018-07-31
Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Moerdijk College van b&w 2018-07-25
Verordening regelende het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen 2005 Gemeentewet, art. 149 gemeenteraad 2005-02-16
Archiefverordening gemeente Moerdijk artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995
artikel 32 van de Archiefwet 1995
gemeenteraad 2018-06-21
Regeling melding vermoeden misstand Onbekend College van b&w 2015-01-01
Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant gemeente Moerdijk 2018 Onbekend College van b&w 2018-05-31
Uitvoeringsbesluit verbod alcoholhoudende dranken 3 september 2002 Onbekend College van b&w 2002-01-01
Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Moerdijk artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening gemeenteraad 2009-04-27
Beleidsregels waarderingsubsidies integratie allochtone zelforganisaties gemeente Moerdijk artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk
College van b&w 2009-07-01
Verordening werkgeverscommissie Griffie Moerdijk 2012 artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht gemeenteraad 2012-05-03
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet, College van b&w 2012-05-10
Mandaatbesluit griffiepersoneel Gelet op artikel 10.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie Griffie gemeenteraad 2012-05-03
Leidraad bij organisatieveranderingen Onbekend College van b&w 2016-01-01
Protocol Agressiebeheersing en Ordehandhaving Onbekend College van b&w 2012-05-01
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Onbekend
Artikel 147 en artikel 149 Gemeentewet
gemeenteraad 2010-02-10
Regeling algemene dienst Onbekend College van b&w 2013-01-31
Verordening inzake speelautomatenhallen Onbekend
Gemeentewet en Wet op de kansspelen
gemeenteraad 2010-01-21
Mandaatbesluit Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2013-01-24
Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant Gelet op: artikel 17 en volgende van de Leerplichtwet 1969,
de Wet van 6 december 2001 betreffende de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie,
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Gelet op de relevante bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht;
gemeenteraad 2012-08-01
Knipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen en BAG tussen de Belastingsamenwerking West Brabant en de gemeente Moerdijk vastgelegd Gelet op
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
College van b&w 2014-04-24
beleidsregel ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet Gelet op: burgemeester 2014-06-26
Reglement Milieustraat gemeente Moerdijk 2009 artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
bepalingen van de “Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk 2009”
College van b&w 2009-04-01
Regeling toelage onregelmatige diensten CAR-UWO College van b&w 2011-03-31
Regels grafbedekkingen Arkel 20, derde lid van de Beheerverordening begraafplaatsen Moerdijk College van b&w 2015-02-01
Mandaatbesluit van de gemeente Moerdijk voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement betreffende het besluiten tot het publiceren van samenvattingen van Brzo-inspecties afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;
Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 en 2015;
College van b&w 2015-07-02
Regeling telefoonkostenvergoeding Onbekend College van b&w 1997-01-01
Verordening naamgeving en nummering Gemeente Moerdijk artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en artikel 147 van de Gemeentewet (medebewindstaken), en de artikelen 108, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet (autonome taken), en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet (delegatiebesluit); gemeenteraad 2011-04-20
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Moerdijk Wet basisregistratie personen
Wet Bescherming persoonsgegevens
College van b&w 2015-10-15
Beleidsregel normverlagingen Participatiewet gemeente Moerdijk artikel 27 en 28 van de Participatiewet College van b&w 2015-01-01
Regeling start-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken CAR-UWO College van b&w 2014-01-01
Beleidsregel terugvordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Moerdijk het bepaalde in artikelen 58 en 59 van de Participatiewet (Pw)
artikelen 25en 26 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
College van b&w 2015-01-01
Reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Moerdijk 2012 Onbekend College van b&w 2012-01-01
Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen artikel 11, tweede lid van de Beheerverordening begraafplaatsen Moerdijk College van b&w 2015-02-01
Uitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk Artikelen 147 en 149 Gemeentewet en artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) College van b&w 2010-02-01
Sociaal Statuut Onbekend College van b&w 2007-12-01
Beleidsregel individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Moerdijk artikel 36 van de Participatiewet
artikel 2 van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Moerdijk
College van b&w 2015-01-01
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant Wet werk en bijstand
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeentewet
Archiefwet 1995
Algemene wet bestuursrecht
College van b&w 2015-01-01
Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Moerdijk artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet gemeenteraad 2015-01-01
Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Moerdijk artikel 8, eerste lid, artikel 8b, artikel 9a, twaalfde lid, artikel 18 en artikel 55 van de Participatiewet
rtikel 20, artikel 35, eerste lid, aanhef en onderdelen b, c en d, en artikel 38, twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
artikel 20, artikel 35, eerste lid, aanhef en onderdelen b, c en d en artikel 38, twaalfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
gemeenteraad 2015-01-01
Beleidsregels verhaal Pw gemeente Moerdijk het bepaalde in paragraaf 6:5 van de Participatiewet (Pw) inzake verhaal van bijstand College van b&w 2015-01-01
Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet gemeente Moerdijk artikel 2 van de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Moerdijk College van b&w 2015-01-01
Verordening basisregistratie personen Moerdijk (Verordening BRP) Wet basisregistratie personen
Wet bescherming persoonsgegevens
gemeenteraad 2014-10-16
VROM Starterlening Moerdijk artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet gemeenteraad 2010-03-04
De verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant artikel 47 van de Participatiewet
artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
gemeenteraad 2016-05-01
Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5, afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk
College van b&w 2016-10-27
Klachtenregeling Jeugd paragraaf 4.2a van de Jeugdwet
hoofdstuk 9 van de Awb
College van b&w 2016-04-01
Spaarloonregeling 2005 CAR-UWO College van b&w 2005-01-01
Reglement commissie Van werk naar werk Onbekend College van b&w 2013-04-01
Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet Havenbeveiligingswet en op artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht burgemeester 2017-01-01
Beleidsregels gebruik van gemeentelijke grond door derden gemeente Moerdijk Gemeentewet
Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 2.1.5.1 (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk 2007
College van b&w 2008-07-03
Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk het bepaalde in artikel 51, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verkregen toestemming van de gemeente raad van de gemeente Moerdijk
Gelet op de instemming die verkregen is van Provinciale Staten bij besluit 46/16 op 15 juli 2016 te ‘s-Hertogenbosch en de gemeenteraad op 14 juli 2016 te Moerdijk
College van b&w 2017-01-01
IKB-regeling gemeente Moerdijk CARUWO College van b&w 2017-01-01
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Moerdijk 2004 Gemeentewet, art. 213 gemeenteraad 2004-03-01
Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens 1999 Huisvestingswet, art. 2
Gemeentewet, art. 149
gemeenteraad 1999-05-13
Evenementenbeleid gemeente Moerdijk het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, afdeling 7 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk
burgemeester 2016-06-16
Reglement burgerlijke stand Moerdijk 2016 het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
College van b&w 2016-06-01
Inspraakverordening gemeente Moerdijk 2003 Gemeentewet, art. 150 gemeenteraad 2004-03-02
Delegatie bevoegheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 WABO 1. door delegatie van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.10 lid 4 Wro, alsmede het aanwijzen van categorieën van gevallen uit artikel 6.5 Bor, het besluitvormingstraject over een aanvraag omtrent een projectbesluit  (artikel 3.10 Wro) en na inwerkingtreden van de Wabo in de toekomst afwijken van een bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo, verkort wordt en derhalve wel de wettelijk vastgelegde termijnen gehaald worden; 2. door delegatie van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.10 lid 4 Wro, alsmede het aanwijzen van categorieën van gevallen uit artikel 6.5 Bor, het uitbetalen van de geldbedragen in het kader van de Wet dwangsom veelal voorkomen kan worden; 3. de te nemen besluiten inhoudelijk slechts formele stappen zijn, aangezien de meeste aanvragen in zijn geheel wel of niet binnen het geldende gemeentelijk, provinciaal of rijksbeleid passen; gemeenteraad 2010-10-01
Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid Onbekend College van b&w 2016-01-01
Besluit aanwijzing havenmeester en mandaat, volmacht, machtiging aan havenmeester zeehaven- en industrieterrein Moerdijk artikel 10:3 en artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht
Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
College van b&w 2017-01-01
Beleidsregel Slachtofferhulp Gemeente Moerdijk Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk College van b&w 2009-01-01
Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening
artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening
College van b&w 2008-07-01
Inkoop en aanbestedingsbeleid Onbekend College van b&w 2017-09-01
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2017 Gemeente Moerdijk artikel 81oa van de Gemeentewet gemeenteraad 2017-01-01
Verordening betreffende referendum en burgerinitiatief gemeente Moerdijk 2007 Gemeentewet, art. 147
Gemeentewet, art. 149
gemeenteraad 2007-07-27
Verordening regelende het gebruik van de havens en kaden van de gemeente Moerdijk Gemeentewet, art. 147
Gemeentewet, art. 149
gemeenteraad 2007-01-01
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand CAR-UWO College van b&w 2016-01-01
Verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening. gemeenteraad 2008-07-01
Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen Onbekend College van b&w 2016-01-01
Regeling reis- en verblijfskosten CAR-UWO College van b&w 2004-01-01
Kaderregeling arbeidsduur en werktijden CAR-UWO College van b&w 2014-06-01
Regeling waardering functieprofielen Onbekend College van b&w 2002-01-01
Regeling arbeidsduur en werktijden buitendienst Onbekend College van b&w 2010-08-01
Financieringsregeling huisvesting CAR-UWO College van b&w 1998-01-01
Inconvenientenregeling Onbekend College van b&w 1998-05-01
Regeling (bijzonder) verlof Onbekend College van b&w 2016-01-01
Regeling dienstkleding CAR-UWO College van b&w 1997-01-01
Regeling representatie Onbekend College van b&w 2009-06-01
Mandaatbesluit domeinregisseur Ondernemen & Leefomgeving afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2019-01-21 2019-12-31
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk artikel 213a van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-01-01
Wijziging algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2017-11-01 2019-01-01
Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming zoals bedoeld in artikel 39 van de AVG, gemeente Moerdijk Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming College van b&w 2018-11-19
Vaststelling mandaat- en volmachtverlening aan medewerkers van het werkplein Regio Etten-Leur afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) College van b&w 2011-05-25
Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant Onbekend gemeenteraad 2013-04-04
Mandaatbesluit inzake de Sanitaire controle van schepen artikel 57, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid en de bevoegdheid als bedoeld in artikel 7 van de Regeling publieke gezondheid, betreffende de sanitaire controle van schepen;
artikel 14 van de Wet publieke gezondheid, betreffende de uitvoering van gemeentelijke taken door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD);
artikel 4, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant, betreffende de opdracht van onder andere de gemeente Moerdijk aan de GGD om de gemeentelijke taken in de Wet publieke gezondheid uit te voeren;
artikel 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht, betreffende de mogelijkheid tot het verlenen van mandaat.
burgemeester 2015-07-23
Ondertekening van vergunningen het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2011-07-13
Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
de Jeugdwet
de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West
College van b&w 2015-01-08
Gronduitgiftebeleid 2007 Onbekend College van b&w 2008-01-06
financiën en economie Intrekkingsbesluit beleids- en uitvoeringsregels gemeente Moerdijk op het gebied van gemeentelijke belastingen artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2019-09-05
Uitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Moerdijk Artikelen 6, derde lid, 13, eerste lid en 14, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende bepalingen van de Verordening toeristenbelasting, College van b&w 2011-01-01 2019-09-05
Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2013 Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, besluit van 2 april 2013, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 oktober College van b&w 2013-04-18 2019-09-05
Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2013 Onbekend College van b&w 2013-07-01 2019-09-05
Besluit aanstelling onbezoldigde invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders voor de invordering van gemeentelijke belastingen Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 1.2 lid 1 letter d CAR UWO College van b&w 2012-02-14 2019-09-05
Regeling bestuurlijke boeten toeristenbelasting gemeente Moerdijk De bepalingen in de artikelen 230 en 231 van de Gemeentewet, in hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de Verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk. College van b&w 2011-01-01 2019-09-05
Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
artikel 7 van de Paspoortwet
gemeenteraad 2019-01-01
De Moerdijkregeling artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
College van b&w 2015-01-01
Budgethoudersregeling http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR614021/CVDR614021_1.html College van b&w 2018-01-01
De Moerdijkregeling artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 160, eerste lid, onder e, Gemeentewet
College van b&w 2015-01-01 2019-06-11
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-01-01
Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht gedelegeerde functionaris 2018-12-13 2019-03-17
Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Moerdijk artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
College van b&w 2019-02-20
Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019 artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-01-01
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019 artikel 228a van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-01-01
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019 artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
gemeenteraad 2019-01-01
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 artikel 224 van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-01-01
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019 artikel 220 van de Gemeentewet
artikel 220a van de Gemeentewet
artikel 220b van de Gemeentewet
artikel 220c van de Gemeentewet
artikel 220d van de Gemeentewet
artikel 220e van de Gemeentewet
artikel 220f van de Gemeentewet
artikel 220h van de Gemeentewet
gemeenteraad 2019-01-01
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019 artikel 224 van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-01-01
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2019 artikel 255 van de Gemeentewet
artikel 26 van de Invorderingswet 1990
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
gemeenteraad 2019-01-01
Verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2018 artikel 228a van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2018 artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2018 artikel 255 van de Gemeentewet
artikel 26 van de Invorderingswet 1990
ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
ministeriele-regeling Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2018 artikel 220 van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
Verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2018 artikel 224 van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
Verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2018 artikel 224 van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-02-01 2019-01-01
Legesverordening gemeente Moerdijk 2018 artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 2 van de Paspoortwet
artikel 7 van de Paspoortwet
gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2018 artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2018 artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
BELEIDSREGEL “Collectieve zorgverzekering voor minima gemeente Moerdijk artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 35, derde lid, van de Participatiewet
College van b&w 2018-12-13
Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht gedelegeerde functionaris 2018-12-13
Financiële verordening gemeente Moerdijk artikel 212 van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-01-01 2019-01-01
VERORDENING Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant artikel 108 van de Gemeentewet
artikel 147 van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 47 van de Participatiewet
gemeenteraad 2018-01-01
Financiële verordening gemeente Moerdijk artikel 212 van de Gemeentewet gemeenteraad 2019-01-01
Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties College van b&w 2018-09-25
Marktverordening gemeente Moerdijk artikel 149 van de Gemeentewet gemeenteraad 2018-03-14
Verordening nadeelcompensatie centrumontwikkeling Zevenbergen artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2018-03-14
Nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties College van b&w 2018-06-07
Vrijlating inkomsten uit arbeid en vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Moerdijk artikelen: 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 31 van de Participatiewet
artikel 8 van de IOAW
artikel 8 van de IOAZ
Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
artikel 7 van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOA
College van b&w 2017-09-16
Richtlijn dwangsommen Geen College van b&w 2012-06-06
Algemene Subsidie Verordening gemeente Moerdijk artikel 147 en 149 van de Gemeentewet gemeenteraad 2015-02-01
Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk artikel 147 en 149 van de Gemeentewet
Artikel 3, artikel 5, lid, artikel 7, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk
College van b&w 2016-01-01
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Moerdijk artikel 8, eerste lid, onderdeel c, artikel 8 derde lid en artikel 36b van de Participatiewet gemeenteraad 2015-01-01
Marktreglement gemeente Moerdijk artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Moerdijk
Algemene wet bestuursrecht
College van b&w 2015-06-11
Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie cultuureducatie gemeente Moerdijk artikel 3 en artikel 7, tweede lid van de Algemene sub­sidieverordening gemeente Moerdijk College van b&w 2016-07-21
Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet
artikel 3 [, eerste, tweede en derde lid,] van de Winkeltijdenwet
gemeenteraad 2017-03-01
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011 artikel 1 van de Verordening onroerende-zaakbelastingen; artikel 2 van de Verordening hondenbelasting; artikel 3 van de Verordening rioolheffingen; artikel 4 van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten; College van b&w 2011-01-01 2019-09-05
Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2011 Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken; -de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011 College van b&w 2011-01-01 2019-09-05
Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2019-05-07
Mandaatverlening gemeente Moerdijk artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2018-07-04
Nadere regels Basissubsidie vrijwilligersorganisaties College van b&w 2018-05-31
Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen Algemene wet rijksbelastingen
Invorderingswet 1990
Gemeentewet
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
College van b&w 2015-01-01
Knipbesluit bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake de heffing en invordering van belastingen tussen de Belastingsamenwerking West-Brabant en de gemeente Moerdijk Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
College van b&w 2015-01-01
maatschappelijke zorg en welzijn Beleidsregel Persoonsgebonden budget Jeugdhulp gemeente Moerdijk artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2020-01-01
Verordening Jeugdhulp gemeente Moerdijk artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 2.9 van de Jeugdwet
artikel 2.10 van de Jeugdwet
artikel 2.12 van de Jeugdwet
artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet
artikel 8 van de Regeling Jeugdwet
gemeenteraad 2019-08-30
Verordening jeugdhulp gemeente Moerdijk artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet gemeenteraad 2015-01-01 2019-08-30
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk artikel 4 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I College van b&w 2017-05-30 2019-06-01
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR610781/CVDR610781_1.html
College van b&w 2019-01-01 2019-06-01
Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.4, zevende lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
artikel 156 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2018-06-28 2019-01-01
Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Moerdijk 2017 artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
College van b&w 2017-05-04 2019-02-20
Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 College van b&w 2018-12-20
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Moerdijk artikel 8, eerste lid, onderdeel b, artikel 8 tweede lid en artikel 36 van de Participatiewe gemeenteraad 2015-01-01
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Moerdijk artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
overwegende dat de Gemeenteraad op grond van het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet verplicht is bij verordening regels te stellen over de wijze waarop de cliëntenparticipatie is geregeld;
gemeenteraad 2015-07-23
Regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp gemeente Moerdijk’ Onbekend College van b&w 2015-04-30
Beleidsregel maatschappelijke participatie en tijdschriftenregeling gemeente Moerdijk artikel 4:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2015-05-21
Re-integratieverordening Participatiewet, gemeente Moerdijk artikel 6, tweede lid, artikel 8a, eerste lid, aanhef en onderdelen a, c, d en e, en tweede lid, en artikel 10b, vierde lid, van de Participatiewet gemeenteraad 2016-12-01
Nadere regel Re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk artikel 4:51 Algemene wet bestuursrecht
artikel 4 lid 3 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Moerdijk
College van b&w 2016-12-01
Fonds Sociaal Domeingemeente Moerdijk artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 160, eerste lid, onder e Gemeentewet
College van b&w 2016-08-09
Mandatering besluiten in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening Gelet op
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
College van b&w 2014-03-19
Mandaatbesluit in het kader van Beschermd Wonen Onbekend College van b&w 2015-08-06
milieu Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk artikel 10.23 van de Wet milieubeheer gemeenteraad 2011-06-22
Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Woningwet
Bouwbesluit 2012
College van b&w 2016-03-24
onderwijs Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/356233/356233_1.htm College van b&w 2018-01-01
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs
artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs
gemeenteraad 2016-02-18
Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk Artikel 5 van de Gemeentewet, artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden; College van b&w 2012-08-01
Samenwerkingsovereenkomst BOA’s Domein III Onderwijs (leerplicht) gemeenten regio West-Brabant Onbekend burgemeester 2014-10-23
Ambtsinstructie Leerplicht en RMC West-Brabant, 2014 artikel 16, lid 4, van de Leerplichtwet 1969 en de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van gemeenten voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
artikel 17 van de Leerplichtwet 1969 betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling betreffende het toezicht op naleving van de Leerplichtwet
burgemeester 2014-11-05
Verordening leerlingenvervoer gemeente Moerdijk artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs
Artikel 4 Wet op de expertisecentra
Artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs
gemeenteraad 2015-05-01
Nadere regel openbare en groene schoolpleinen College van b&w 2018-04-01
openbare orde en veiligheid Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Moerdijk artikel 5.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
artikel 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
artikel 147 van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2018-01-01
Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/388084/388084_1.html College van b&w 2017-08-09
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk (APV) artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 154 van de Gemeentewet
artikel 174 van de Gemeentewet
artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
artikel 4, tweede lid, van de Drank- en Horecawet
artikel 4, derde lid, van de Drank- en Horecawet
gemeenteraad 2019-03-01
Beleidsregel aankondigingsborden gemeente Moerdijk Gemeentewet, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10. (Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk College van b&w 2011-09-21
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk (APV) artikelen 149, 154 en 174 van de Gemeentewet
art. 4, eerste tot en met derde lid, en 25d
gemeenteraad 2015-12-29 2019-03-01
Wegsleepverordening gemeente Moerdijk 2019 artikel 108 van de Gemeentewet
artikel 147 van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994
gemeenteraad 2019-01-01
Damoclesbeleid 2015 artikel 13 van de Opiumwet burgemeester 2015-06-14
Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk artikel 84 Gemeentewet, artikel 1, sub k en artikel 3 van de Marktverordening gemeente Moerdijk en de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2012-07-12
Brandbeveiligingsverordening gemeente Moerdijk 2012 artikel 3 van de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en 146) en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) College van b&w 2012-04-01
Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring vesting Willemstad artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 87
College van b&w 2014-01-02
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register Artikel 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening
artikel 437 eerste lid Wetboek van Strafrecht
artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht
burgemeester 2016-03-17
Beleidsregels ontheffingen ongekentekende voertuigen op wegen binnen de grenzen van het Haven –en Industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 9.1 Regeling Voertuigen
College van b&w 2016-04-14
Havenbeheersverordening Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet gemeenteraad 2017-01-01
Beleidsregel Gedogen gemeente Moerdijk 2017 125 Gemeentewet
Artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht
Hoofdstuk 5
College van b&w 2017-05-18
Beleidsregel verzoeken om handhaving gemeente Moerdijk 2017 125 Gemeentewet
Artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht
Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht
College van b&w 2017-05-18
ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer Beleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’ artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP40
College van b&w 2018-06-21
Aanwijzingsbesluit ondergrondse huishoudelijk restafval- en glascontainers artikel 10.32 van de Wet milieubeheer
artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
College van b&w 2019-04-27
Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen artikel 108 van de Gemeentewet
artikel 147 van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
gemeenteraad 2019-04-11
Wegsleepverordening gemeente Moerdijk Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
Artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen),
gemeenteraad 2008-02-01 2019-01-01
Beleidsregels ontheffing parkeerschijfzone vesting Willemstad artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
College van b&w 2018-04-04
Verordening Stimuleringsregeling “kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk” artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2018-03-01
Verordening aanlegsteiger waterbus gemeente Moerdijk artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2018-06-28
Regels omtrent reclamemasten gemeente Moerdijk artikel 2:10 en artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening College van b&w 2012-09-27
Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht jo.
Artikel 160, eerste lid Gemeentewet
College van b&w 2014-09-11
Toetsingsprotocel Bouwbesluit gemeente Moerdijk Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
artikel 2 Woningwet
artikel 2.10 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
College van b&w 2013-11-07
AVOI gemeente Moerdijk artikelen 149, 156 en 160 van de Gemeentewet
artikelen 5.2 en 5.4 van de Telecommunicatiewet
gemeenteraad 2016-01-01
Regel toeristische bewegwijzering gemeente Moerdijk artikel 2:10 lid 3 onder f van de Algemene Plaatselijke Verordening College van b&w 2015-08-27
Uitvoeringsbesluit vrachtwagenparkeerplaatsen gemeente Moerdijk artikel  4:81 Algemene Wet bestuursrecht
5:8 (Parkeren van grote voertuigen) en 5:9 (Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen) van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk
College van b&w 2016-05-01
Beleidsregels ontheffing geslotenverklaring Noordlangeweg artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 87
College van b&w 2016-08-17
Beleidsregels Ontheffing parkeerschijfzone centrum Zevenbergen artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
College van b&w 2019-03-28
Verordening Moerdijks Restauratie Fonds gemeente Moerdijk artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2018-02-01
Mandaatbesluit gemeente Moerdijk artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht College van b&w 2018-05-17
volkshuisvesting en woningbouw Briefadres gemeente Moerdijk wet Wet basisregistratie personen
amvb Besluit basisregistratie personen
ministeriele-regeling Regeling basisregistratie personen
wet Algemene bestuursrecht
College van b&w 2017-11-02
Bouwverordening 2018 artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
artikel 8 van de Woningwet
gemeenteraad 2018-10-17
Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk artikel 147 van de Gemeentewet
artikel 149 van de Gemeentewet
gemeenteraad 2017-01-01
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening gemeenteraad 2008-10-13
Brandpreventie beleid bestaande bouw gemeente Moerdijk 2010 artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1a, 2, 8 en 13 van de Woningwet en het Bouwbesluit College van b&w 2011-01-13
Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering gemeente Moerdijk Gelet op
artikel 7 van de "Verordening naamgeving en nummering gemeente Moerdijk"
College van b&w 2014-02-19
kadastrale splitsing van woning en bedrijfspand gemeente Moerdijk (ingeval van bedrijfsopvolging) Gelet op
artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
College van b&w 2014-04-01
Beleidsregels Bibob voor omgevingsvergunningen gemeente Moerdijk 2010 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht College van b&w 2010-11-20
Brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente Moerdijk 2016 Onbekend College van b&w 2016-04-21