Bodemverontreiniging, sanering

Heeft u grond in bezit, wilt u een perceel aankopen of heeft u bouwplannen? Dan is het belangrijk dat u de juiste informatie heeft over de kwaliteit van het betreffende perceel. Alle historische informatie kunt u online raadplegen: bodeminformatie.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouwplannen of grootschalige (ver)bouwplannen dient in veel gevallen een schoongrondverklaring (bodemonderzoek) overlegd te worden. Een schoongrondverklaring is een bodemonderzoek naar vervuiling in de ondergrond. Bij een ondergeschikt geval van bodemverontreiniging kan de gemeente besluiten om tot verlening van de omgevingsvergunning over te gaan. Bij een ernstige bodemvervuiling kan de gemeente saneringsmaatregelen verplichten. Dit betekent dat de vervuilde grond moet worden afgevoerd. Sanering kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de verwijdering van een ondergrondse huisbrandolietank.

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een procedure voor het saneren van verontreinigd bedrijfsterrein. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn:

 1. U wilt een bedrijfsterrein kopen/verkopen, huren/verhuren of (ver)pachten.
 2. U wilt uw bedrijf uitbreiden en u heeft een omgevingsvergunning nodig.
 3. U wilt een (milieu)verzekering afsluiten.
 4. Door een brand of een ander ongewoon voorval raakt uw grond verontreinigd.
 5. U wordt door de overheid gesommeerd uw bodem te onderzoeken en/of te saneren.
 6. De bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van het onderpand weten.
 7. De accountant wil bij de opstelling van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten.
 8. U wilt uw oudedagsvoorziening, voor zover die afhankelijk is van de waarde van uw bedrijfsterrein, zeker stellen.

In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht (via de omgevingsvergunning, maar ook de verzekering) om te laten onderzoeken of de bodem van uw bedrijfsterrein verontreinigd is.

De gemeente zal de volgende consequenties aan de uitslag van het onderzoek verbinden.

 1. Wanneer de bodem niet verontreinigd is, kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.
 2. Wanneer de bodem niet ernstig verontreinigd is (onder de interventiewaarde), kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning verlenen. U moet misschien wel saneren maar hoeft geen saneringsplan te overleggen.
 3. Wanneer de bodem ernstig verontreinigd is (boven de interventiewaarde), zal de gemeente de omgevingsvergunning mogelijk niet verlenen. U moet dan van tevoren een goedgekeurd saneringsplan hebben overlegd. Sanering moet plaatsvinden voordat u met de bouw start en op de manier die de wet voorschrijft. Bij saneringssituaties is de provincie het bevoegd gezag.
 4. Het is mogelijk dat vervuilde grond toch wordt toegestaan op grond van het zogenaamde 'gebiedsspecifieke kader'. Dit houdt in dat de gemeente op bijvoorbeeld een bedrijfsterrein een bepaalde mate van vervuiling toestaat in overeenstemming met het gebruik van de grond (dat is voor bedrijfsterreinen weer anders dan bijvoorbeeld voor een woonomgeving, recreatieterrein of agrarisch gebied). Het is dan eventueel zelfs mogelijk vergelijkbaar vervuilde grond uit het betreffende gebied te verplaatsen naar het betreffend terrein en daar te gebruiken.

Bodeminformatie op internet vrij beschikbaar
Vanaf heden is de aanwezige bodeminformatie op adres vrij beschikbaar op het internet: bodeminformatie. U kunt nu zelf zoeken op een adres om te zien welke bodeminformatie beschikbaar is en kosteloos een rapport opvragen.

Bodemgegevens voor makelaars/kopers
Kopers die een hypotheek willen aanvragen of een stuk grond willen kopen, kunnen op deze website informatie opvragen. Soms stellen financieringsmaatschappijen en banken bij de verstrekking van een hypotheek de eis dat bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank en eventuele bodemverontreiniging.

Bodeminformatie
Informatie over de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van een (gesaneerde) ondergrondse olietank kunt u gemakkelijk zelf 24/7 online opvragen. Het rapport wordt direct opgemaakt. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Lukt het niet? Dan kunt u de informatie ook nog via info@moerdijk.nl opvragen. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

U kunt gratis zelf bodeminformatie opvragen via de rapportagemodule. Voor het opsturen van vastgoedinformatie worden kosten in rekening gebracht per perceel.

Als er sprake is van een bodemverontreiniging die moet worden gesaneerd, heeft u daarvoor toestemming nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant.

Meenemen

 1. Resultaten van het bodemonderzoek.
 2. Saneringsplan (bij vervuilde grond).