Focus 1e bestuursrapportage 2016: o.a. huisvesting vergunninghouders, afval

Geplaatst: 18-5-2016

Afgelopen periode was er veel aandacht voor het proces rond de huisvesting van vergunninghouders binnen de gemeente. Op een peiling onder inwoners over het onderwerp kwam voldoende respons om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast was er de Brabantbrede aanpak van de Commissaris van de Koning om in subregio’s de vluchtelingenproblematiek aan te pakken. Moerdijk is hierbij ingedeeld bij de zogenaamde 'Biesboschgemeenten'. Binnenkort zal het voorstel van de betrokken zes gemeenten duidelijk worden.

Dit blijkt uit de eerste Bestuursrapportage over 2016. De bestuursrapportage wordt drie keer per jaar door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad. Die krijgt en houdt zo gedurende het jaar steeds inzicht in de financiële ontwikkelingen en wat de stand van zaken is met betrekking tot de diverse geplande activiteiten uit de begroting.

VANG

Naast het vluchtelingenvraagstuk werd een belangrijke stap gezet op weg naar een ‘afvalvrije’, duurzame samenleving. Moerdijk en Breda tekenden de samenwerkingsovereenkomst VANG (Van Afval Naar Grondstof). Beide gemeenten gaan intensief samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring als het gaat om onder andere inzameling van afval, gebruik van de milieustraten en proeven met andere manieren van inzamelen. De concrete aanpak is momenteel in voorbereiding.

In de bestuursrapportage meldt het college ook dat de samenwerking in het kader van de gebiedsplannen ‘voortvarend’ en volgens verwachting verloopt . En dat de gemeenteraad het college de opdracht heeft gegeven het voorkeursmodel voor de aansturing van het Havenschap Moerdijk verder uit te werken.

Financiën

Onder meer de lager uitgevallen renteopbrengsten op de gemeentelijke grondexploitatie  (297.000 euro) en hogere uitgaven dan verwacht in het kader van de Participatiewet  (228.000) zorgen er voor dat de gemeente Moerdijk verwacht dit jaar af te sluiten met een geschat nadelig resultaat van 323.000 euro.

Andere tegenvallers die het saldo nadelig beïnvloeden, zijn extra kosten die moeten worden gemaakt als gevolg van het recente verbod op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid (€ 143.000) en de extra kosten die het gevolg waren van de afronding van het bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage voor het industrieterrein Moerdijk (€ 120.000). 

Tegenover de financiële tegenvallers staat ook een aantal meevallers: bijvoorbeeld een hoger bedrag Algemene uitkering gemeentefonds (€ 243.000) en een financieel voordeel van € 177.000 omdat toezicht en handhaving met betrekking tot BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) voortaan door de provincie gebeurt en niet meer door de gemeente.