Raadsinformatiebrieven 2016

De raadsinformatiebrieven met een afwijkende procedure (omgevingsvergunningen) worden hieronder apart verzameld. Voor deze brieven geldt, dat binnen vijf werkdagen na plaatsing aangegeven moet worden dat u behandeling in de commissie wenst. Dit kunt u doen door een gemotiveerd verzoek in te dienen via griffie@moerdijk.nl. Alleen als twee verschillende fracties aangeven de brief te willen behandelen, zal de brief worden geagendeerd. Is dit niet het geval, dan wordt de brief voor kennisgeving aangenomen en zal de procedure worden vervolgd.

De overige raadsinformatiebrieven worden per commissieronde verzameld. U kunt daardoor direct zien voor welke commissieronde de raadsinformatiebrief geagendeerd zal worden, mocht u om behandeling in de commissie vragen.

Commissieronde december 2016 Commissieronde november 2016 Commissieronde september 2016 Commissieronde juni 2016 Commissieronde mei 2016 Raadsinformatiebrieven Omgevingsvergunning 2016 2016001 - Jeugdhulp, verzekeren & verrekenen en werkbegroting 2016 2016002 - Zwembaden 2016003 - Stand van zaken 'Alert Moerdijk' 2016004 - Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen 2016005 - Landelijk onderzoek Kindpakketten 2016006 Jaarstukken Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2014 2016007 Onherroepelijk bestemmingsplan Centrum Zevenbergen 2016008 RIB Stadstafel Klundert - Windpark Moerdijk 2016009 Attero 2016010 Vervolg bestuursopdracht herstructurering WVS-groep 2016011 3e Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant 2016013 periodieke update spoorzoneproject M-H-R 2016014 Voortgang sociaal domein/monitoring decentralisaties november en december 2015 2016015 Aanpak verantwoording rechtmatigheid in het sociale domein Jeugdzorg/WMO 2016016 Onherroepelijk Bestemmingsplan Noordhoek 2016017 Overleg Slobbegorsedijk 2016018 Herziene begroting 2016 WVS-groep 2016019 Herijking subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties 2016 2016020 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Werkplein Hart van West-Brabant 2016021 Pilot beschut werken 2016022 Uitvoeringsprogramma Vergunningen en Handhaving 2016 2016023 Motie kwaliteit buitenwegen en fietsroutes 2016024 Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek 2016025 liquidatiebegroting 2016 RMD West-Brabant 2016026 Jaarverslag leerplicht Moerdijk 2014-2015 2016027 Concept evenementenbeleid 2016028 Project 170: Stand van zaken 2e voortgangsrapportage uitwerking Governance Havenschap Moerdijk 2016029 Pilot zelf subsidie verdelen Langeweg 2016030 Legalisatie diverse onderdelen jachthaven Willemstad 2016031 3e Bestuursrapportage 2015 2016032 Voormalig schoolgebouw Het Kompas 2016033 Uitvoeringsprogramma Water 2016-2021