Commissieronde september 2016

De agenda's voor de commissievergaderingen van september worden vastgesteld op vrijdag 2 september 2016.

Doorstart Dutax Reizen leerlingenvervoer Stand van zaken faillissement Dutax Reizen Stand van zaken uitvoering geluidmaatregelen HSL Zuid Voorgenomen wijzigingen dienstregeling 2017 busvervoer en startdocument verkenning toekomst openbaar vervoer gemeente Moerdijk Beleidsregel bijzondere bijstand Generatiepact Verdringingsprotocol 'Voorkomen van verdringing en werken zonder loon' Stand van zaken voorbereiding verkoop Timberwolfstraat 1, Standdaarbuiten Voortgang archeologisch onderzoek Bult van Pars Fonds Sociaal Domein Cliëntondersteuning vanaf 2017 Raadsvoorstel continuering startersleningen Begroting 2016, meerjarenbegroting 2016-2020 en jaarstukken 2015 Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. Jaarstukken 2015 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) West-Brabant Motie dienstverleningsvisie Burgerinitiatief AED apparaten EnergywebXL Jaarverslag en jaarrekening Havenschap Moerdijk Beëindiging Signaal punt Zorg-Jeugd-Werk Woonperspectief regio West-Brabant Eerste bestuursrapportage 2016 Werkplein Hart van West-Brabant Gebiedsplan Willemstad Stand van zaken motie bevorderen zwemvaardiqheid Jaarrapport discriminatie Herijking subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties 2016 Stand van zaken 380 kV Ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' Aanvraag omgevingsvergunning aanleg kleinschalige natuur Boerendijk Fijnaart Nieuwsbericht onderzoek GGD Actuele thema's Regio West-Brabant Vastgesteld beleid planologisch strijdig gebruik 2016 Problematiek eigen bijdrage Wmo Zienswijze voorgenomen fusie woningcorporaties Goed Wonen en Volksbelang Richtlijnen gemeentelijke begraafplaatsen Concept standplaatsenbeleid Ontwerpbestemmingsplan Kleinschalig Bouwen gemeente Moerdijk Speelruimte Jaarstukken 2015 Regionaal Archief West-Brabant Voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke Randweg Zevenbergen Evenementenbeleid Archeologisch onderzoek Bult van Pars Agenda herstructurering WVS en ketensamenwerking Participatiewet Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Jaarverslag 2015 Vergunningen en Handhaving Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant Ontwerpbestemmingsplan Rijk Zwaan - locate Eerste Kruisweg in Fijnaart Uitspraken Centrale Raad van Beroep en Rechtbank Ontwerpjaarrekening 2015 WVS