Commissieronde oktober 2017

De agenda's voor de commissievergaderingen van oktober 2017 worden vastgesteld op donderdag 14 september 2017.

Project 181. Randweg Klundert - Variant A4 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied ontwerpplan MER Evaluatie accountantsdienstverlening, afkomstig van de Rekeningcommissie Bestrijding bacterievuur Fort Sabina en wallen Willemstad lndexering tarieven Wmo begeleiding zorg in natura 2018 Gebruik maritiem Verenigingsgebouw Willemstad Project Integrale Veiligheid en Zelfredzaamheid spoorzones Ontwikkelingen jeugdgezondheidszorg Klundertseweg in Zevenbergen Technische aanpassingen politiesteunpunt en nieuwe aanbestedingsprocedure ontwerp en uitvoeringsbegeleiding 'gemeentehuis nieuwe stijl' Leegstand en medeqebruik en verhuur schoolqebouwen Ontwerpbestemmingsplan Klundert Cameratoezicht Jachthaven Willemstad Nieuwsbrief inzake Fort Oranje, nr. 2 Project 150a, nieuwe begraafplaats Klundertseweg - stand van zaken Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van vier geschakelde woningen aan de Zuiddijk in Langeweg Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van zes geschakelde woningen aan de Kweeklust in Klundert Nadere regels terrassen Stand van zaken samenwerking De6 Ombouwplan WVS Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Moerdijk Vaststelling begroting 2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Concept exploitatieplan West-Brabant 2018 Arriva Ontwikkelingen Attent/Spar in relatie tot project 182, Suikerentrepot Standdaarbuiten Locatie aanlegsteiger Waterbus Aanvraag omgevingsvergunning aanleggen leidingtracé Middenweg 34 te Moerdijk Project 153. Centrum Zevenbergen - Aanbesteding Haven en Markt Woningbouwproject Moye Keene in Klundert Pilot project Wonen met Gemak Zwemvaardigheid Vangnetregeling Uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet Nieuwsbrief inzake Fort Oranje Ontwerpbestemmingsplan Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk