Commissieronde mei 2018

De agenda's voor de commissievergaderingen van mei 2018 worden vastgesteld op 12 april 2018.

Huishoudelijke hulp Toelage-regeling vanaf 2018 Asbestsanering gymzaal Margrietstraat Moerdijk Reactie op concept voorontwerp Omgevingsvisie Provincie Noord-Brabant Projectplan doordecentralisatie bescherm wonen en maatschappelijke opvang regio Breda Ontwerpbestemmingsplan "Veegplan Kernen 2017" Windpark Industrieterrein Moerdijk Bestandsdaling 2017 Werkplein Hart van West-Brabant Aanvraag omgevingsvergunning Glasweg 7-9 Heijningen Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van het gebruik van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten Second opinion legesdossier Open raadsinformatie Monitor uitvoering Havenstrategie 2017 Interbestuurlijk toezicht 2017 Aanvraag omgevingsvergunning Hofstraat 30 in Willemstad Aanvraag omgevingsvergunning verbouw monumentale schuur bij woning Helsedijk 65 in Heijningen Vaststelling beleid planologisch strijdig gebruik 2018 Vaststelling beheersverordening De Koekoek - nadere uitleg Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West 2018-2021 Arrest Hoge Raad legessancties bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar Project 181 Randweg Klundert In Geval van Noodkaart Afsluiten steigers jachthaven Willemstad middels afsluitbare poorten met toegangssysteem Update voortgang aanpassingen hal gemeentehuis Vastgestelde stedenbouwkundige visie geluidsafscherming spoortraject kern Zevenbergen Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begroting 2018 Havenbedrijf Moerdijk NV Bestuursinformatie OMWB januari 2018 Uitvoeringsprogramma VTH 2018 Vitaliteitsregeling Havenbedrijf Moerdijk NV Beschouwing uitzending NPO 'Beerput Nederland' Voorontwerp bestemmingsplan Fijnaart-West Aanvullende info (externe) veiligheid bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk Resultaten taaltoets pedagogisch medewerkers voorschoolse voorzieningen