Havenfront Willemstad

Om de toeristisch- recreatieve positie van de kern Willemstad te verstevigen wordt met dit project ingezet op de herontwikkeling van het Havenfront van deze kern. Dit doel wordt bereikt met de realisatie van de volgende voorzieningen: - een moderne jachthaven met bijbehorende faciliteiten (sanitair gebouw, havenkantoor, etc.); - toeristisch recreatieve en maatschappelijke voorzieningen, waaronder een maritiem verenigingsgebouw; - bijbehorend openbaar gebied. - het onderzoek naar de mogelijkheid tot realisatie van een complex van maximaal 28 appartementen aan de Lantaarndijk.

Stand van zaken

Het project wordt in fasen gerealiseerd. In 2006 is gestart met de uitvoering van fase 1: de herontwikkeling van de voormalige werkhaven tot een moderne jachthaven met bijbehorende faciliteiten (nieuw havenkantoor, sanitair ponton, etc.). Tevens is het nieuwe centrale parkeerterrein aangelegd. In april 2007 is de Jachthaven 'De Batterij' feestelijk geopend en is fase 1 afgerond.

Op 24 juni 2008 is de locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Ballast Nedam gericht op de uitvoering van fase 2 van het project. Hierin is meegenomen de realisatie van diverse gebouwen met toeristische, recreatieve en maatschappelijke functies, inclusief onder andere de bijbehorende parkeervoorzieningen en speel- en ligweiden. Ook het maritieme verenigingsgebouw en de trap op de Westbeer vormt hier onderdeel van. Mede als gevolg van de economische crisis en een veranderende marktsituatie, is de ontwikkeling van de oostzijde van het projectgebied sterk vertraagd. De inrichting van het Havenhoofd is in 2016 alsnog gereed gekomen, met de opening van het paviljoen Vista, de aanleg van de parkeerplaatsen en groene weide en het afronden van de bestrating aan de kadewand.

Ook de ontwikkeling van de westzijde is als gevolg van de economische crisis vertraagd. Door de veranderende marktsituatie is door Ballast Nedam in 2012 een verzoek gedaan voor een andere hotelaccommodatie aan de oostzijde. Hierop is het bestemmingsplan aangepast. De locatie waar de hotelaccommodatie was gepland is door Ballast Nedam eind 2015 verkocht. De nieuwe eigenaar, Havenfront BV, heeft een haalbaarheidsonderzoek naar de levensvatbaarheid van een hotelaccommodatie uitgevoerd. Op basis van de resultaten heeft Havenfront BV een verzoek ingediend tot wijziging van de bestemming ter plaatse om zodoende de realisatie van een appartementengebouw mogelijk te maken. Het gemeentebestuur staat in principe positief ten opzichte van deze planwijziging en heeft Havenfront BV opdracht gegeven het plan op maatschappelijk draagvlak te toetsen. Momenteel vinden er overleggen plaats met onder andere de directe omgeving en de stadstafel. Het streven is om op korte termijn een concrete uitwerking voor te leggen aan de gemeenteraad op basis waarvan de vervolgkoers bepaald kan worden.

Een onderdeel van de totaalontwikkeling was het oprichten van een aanlegsteiger voor het aanmeren van de riviercruiseschepen aan de oostzijde van de gemeentelijke jachthaven. Deze schepen meren af aan de kade van het Havenhoofd in de monding van de historische jachthaven. Dit is onder andere een probleem in het kader van veiligheid. Door rederij Scylla Schifffahrt is een verzoek ingediend voor het oprichten van een aparte aanlegsteiger in het Hollands Diep aan de oostzijde van de jachthaven waarbij er koppelkansen zouden zijn voor meerdere opgaven, zoals de aanleg van een parkeerterrein en een fietsverbinding langs de Oostbeer. Over de plannen is veelvuldig overleg geweest met de inwoners van Willemstad. Vanwege het ontbreken van draagvlak vanuit de kern, is in april 2020 echter besloten om het project te beëindigen. De cruiseschepen blijven aan- en afmeren in de historische jachthaven.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling

De heer W. Merckel
Postbus 1033
3430BN Nieuwegein

Mail
Website www.ballast-nedam.nl

Gerelateerde website's