Jaarverslag Vergunningen en Handhaving - Minder milieuklachten

Geplaatst: 31-5-2016

Het aantal milieuklachten in de gemeente Moerdijk is vorig jaar aanzienlijk gedaald. Werden in 2014 nog 804 milieuklachten (geur, lucht, licht, geluid) geregistreerd, in 2015 daalde dit aantal tot 577. Dat blijkt uit het Jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2015 van de gemeente Moerdijk. Het aandeel van deze klachten dat werd veroorzaakt door bedrijven op Industrieterrein Moerdijk daalde van 69% (554) naar 59% (325). Het percentage geluidklachten veroorzaakt door horeca/evenementen daalde vorig jaar naar 20 (2014: 27%).

In het Jaarverslag Vergunningen en Handhaving legt de gemeente Moerdijk verantwoording af over de uitvoering van alle gemeentelijke VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), inclusief milieu, bouwen, brandveiligheid en taken van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa).

Daling structureel?

Met het aantal van 577 milieuklachten werd vorig jaar het niveau van 2011 bereikt. Toen lag echter het aandeel klachten over Industrieterrein Moerdijk hoger: 67% tegen 58% in 2015.  “Een duidelijke verklaring voor de daling van de diverse milieuklachten is niet een-twee-drie te geven”, licht burgemeester Jac Klijs toe. “De komende jaren zullen we kunnen concluderen of deze daling structureel is.” Overigens worden alle VTH-taken op het gebied van milieu, en dus ook het afhandelen van milieuklachten, uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 

Aanvragen/meldingen

Het aantal in behandeling genomen aanvragen/meldingen steeg in 2015 met 90 tot 1.950. Aanvragen voor bouw- en sloopactiviteiten vormen het grootste deel hiervan. Deze stijging is waarschijnlijk een gevolg van de aantrekkende groei van de economie.

Brandveiligheid

Belangrijk aandachtspunt als het gaat om controle en handhaving is de brandveiligheid van industriële gebouwen, zo wordt in het jaarverslag aangestipt. Het naleven van regelgeving zonder dat handhavende acties nodig zijn gebeurt in deze sectie nog onvoldoende, blijkt uit cijfers. Zo moest vorig jaar in 90% van de bezochte industriële panden een hercontrole worden uitgevoerd (uitgangspunt is maximaal 50%) en werd na 20% van de uitgevoerde hercontroles een vooraankondiging last onder dwangsom opgelegd. Klijs: “Het zelf zorgen dat de brandveiligheid op orde is moet hier absoluut verbeteren. Als gemeente gaan we kijken of we hier met bijvoorbeeld voorlichting iets aan kunnen veranderen.”

Nieuwe werkwijze boa’s

Belangrijke positieve rol in het toezicht houden en handhaven in de openbare ruimte is weggelegd voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Deze toezichthouders startten afgelopen jaar met gebiedsgericht werken en deelname aan de stads- en dorpstafels. In de praktijk betekent dat een eigen gebied voor elke boa, met kortere lijnen met inwoners en politie als resultaat. Relatief veel inzet werd gevraagd op het gebied van verkeer, met name parkeeroverlast en bestemmingsverkeer. Totaal werd daar 880 uur aan besteed in 2015, terwijl er 480 uur gereserveerd was. Met name toezicht op bestemmingsverkeer in Langeweg, Heijningen en Fijnaart zorgde voor extra inzet. Met resultaat: zo nam het aantal overtreders op de locaties in Langeweg en Heijningen fors af.

Documenten