Kadernota Moerdijk: keuzes maken voor een sluitende begroting

Geplaatst: 11-6-2020

Er is de komende tijd nog werk aan de winkel om de begroting van Moerdijk sluitend te maken. Dat blijkt uit de kadernota met daarin de voorlopige cijfers. Het college van burgemeester en wethouders presenteerde die op 11 juni aan de gemeenteraad. De gemeente moet bestuurlijk en beleidsmatig keuzes maken om zwarte cijfers te blijven schrijven. Die boodschap gaf het college de raad mee. Volgens de huidige inzichten is de financiële opgave voor volgend jaar € 6,8 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen structureel. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet meegenomen. Samen met de raad gaat het college de komende maanden aan de slag om tot een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 te komen.

In de kadernota doet het college financiële voorstellen aan de raad over de kaders die het college kan en moet hanteren bij de verdere opstelling van de meerjarenbegroting 2021-2024. Ook geeft het college een overzicht op hoofdlijnen van de financiële positie voor de komende jaren.

Landelijk beeld

“De uitkomsten van de kadernota zijn op zich geen verrassing. Vorig jaar zagen we deze tekorten al aankomen en hebben we dit ook besproken met de gemeenteraad. Wat we in Moerdijk zien, past overigens in het landelijk beeld. Dat signaleerde ook accountantsbureau BDO recent nog in een onderzoek naar de financiële gezondheid van gemeenten. De uitgavenontwikkelingen op diverse terreinen (bijvoorbeeld sociaal domein, de vergoeding voor bijstandsuitkering, beheer openbare ruimte en de kostenontwikkelingen in de private sector) zijn fors en daar staat nauwelijks compensatie vanuit het rijk tegenover”, legt wethouder Jack van Dorst uit. Hij vervolgt: “Het vervelende is dat een gemeente over het algemeen weinig invloed heeft op die ontwikkeling. Maar desondanks moeten we wel nadrukkelijk aan de slag met de consequenties.”

Wethouder Jack van Dorst vervolgt: “Onze positie is op diverse punten goed en stevig. Zo hebben we bijvoorbeeld relatief veel reserves en voorzieningen en zijn we in staat om risico’s financieel op te vangen. Maar reserves kun je niet zomaar overal aan besteden. Je moet als gemeente bijvoorbeeld je structurele lasten betalen uit structurele inkomsten. Dat geldt in ieder huishouden en dus ook in de gemeentelijke huishouding. En het is iets waar de provincie ook streng op toeziet. Op dit punt hebben we richting volgend jaar nog wat stappen te zetten.”

Vervolg

Hoe ziet dat vervolg er dan uit? Allereerst houden we de huidige begroting nog eens tegen het licht: waar kunnen we nog beïnvloeden? Kunnen we bijsturen op bepaalde uitgaven? Verwachten we nog financiële meevallers? We zullen onszelf vervolgens ook de vraag stellen of we ambities moeten bijstellen en hoe we op onderdelen minder geld kunnen uitgeven. Onlangs hebben we inwoners gevraagd mee te denken over de keuzes die zij zouden maken als zij over de portemonnee van de gemeente zouden gaan. Ook de opbrengsten van die enquête delen we met de raad, zodat zij deze kan betrekken bij de besluitvorming.

Het college betrekt de raad actief bij het proces om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het bestuursakkoord geldt daarbij als een belangrijk kader. Het college kiest expliciet voor het maken van keuzes en niet voor een ‘kaasschaafmethodiek’. Wethouder Jack van Dorst: “Als college hebben we er alle vertrouwen in dat het ook dit jaar gaat lukken om een sluitende begroting aan te bieden. Wij willen een financieel gezonde gemeente blijven én aan onze ambities blijven werken, ook de komende jaren.”  

Planning

De planning voor de meerjarenbegroting 2021-2024 is als volgt:

  • 11 juni 2020: versturen kadernota aan gemeenteraad
  • 9 juli 2020: behandeling kadernota in gemeenteraad
  • Eind september 2020: versturen conceptbegroting aan gemeenteraad
  • 12 november 2020: behandeling begroting in gemeenteraad

De kadernota kunt u hier vinden (5 MB).