Maatregelen wateroverlast in Fijnaart

Geplaatst: 3-8-2016

In Fijnaart is bij veel neerslag sprake van wateroverlast. Om dit te verminderen hebben de gemeente en het waterschap in het verleden technische maatregelen getroffen in de riolering en het oppervlaktewatersysteem. Nu werken inwoners, gemeente en het waterschap samen binnen het project “Samen op weg naar een waterproof Fijnaart” om verdere maatregelen te bedenken.

Wat is er al gedaan?

In samenspraak zijn extra maatregelen bedacht om de wateroverlast voor de toekomst verder te verminderen. Een aantal maatregelen zijn al uitgevoerd, andere zijn in voorbereiding. Alle maatregelen kunt u bekijken op de website van Waterschap Brabantse Delta. Momenteel is er een extra afvoerpunt gerealiseerd in de Vrouwe Jacobsstraat om regenwater beter af te voeren. Daarnaast is de stuw in de sloot ten westen van de Westkreekweg verwijderd, waardoor het water nu sneller doorstroomt en afgevoerd wordt. De waterstanden in de sloten zijn in de zomermaanden door het waterschap tien centimeter lager gezet, zodat bij hevige regenval meer water opgevangen kan worden.

Ter inzage: projectplan Waterberging Sportpark Fijnaart

Eén van de maatregelen is het uitbreiden van de bestaande waterberging aan de Westkreekweg bij Sportpark De Fendert. Deze waterberging is in 2014 aangelegd. De waterberging wordt straks groter door bestaande watergangen te verbreden en te verdiepen.
Voor de uitbreiding van de bestaande waterberging is een projectplan opgesteld dat tot en met 1 september ter inzage ligt. Belangstellenden kunnen dit bekijken op www.brabantsedelta.nl of op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast ligt het plan ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap aan de Bouvignelaan 5 in Breda. Zolang het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De procedure is erop gericht om eind oktober met de uitvoering te kunnen starten.

Leden gezocht voor werkgroep

Het waterschap, de gemeente en de dorpstafel van Fijnaart willen samen met inwoners aan de slag om de situatie in Fijnaart te verbeteren. Uw idee, kans of oplossing om te zorgen voor een waterproof Fijnaart is waardevol. Om meer inwoners te betrekken is er een werkgroep aan de dorpstafel opgericht. De eerstvolgende bijeenkomst van deze werkgroep is op dinsdagavond 13 september van 19:00 tot 21:30 uur in de Parel, Margrietstraat 15 in Fijnaart. Belangstellenden zijn na een aanmelding van harte welkom op deze avond.
Heeft u last van water of ervaring met het water, een goed idee, wilt u actief betrokken worden bij de werkgroep voor de verdere uitwerking van de maatregelen of aanwezig zijn op de bijeenkomst van 13 september? Stuur dan een mail naar info@gebiedsplannen.nl onder vermelding van “Samen op weg naar een Waterproof Fijnaart”.

Wat kunt u zelf doen?

Inwoners kunnen zelf ook maatregelen treffen om wateroverlast te voorkomen. Door voor minder tegels en meer groen te kiezen, stroomt overtollig water niet weg via het riool. Dit regenwater is schoon en hoeft niet gezuiverd te worde. Planten en grond houden het water vast. Een andere tip is om de regenpijp niet meer op het riool uit te laten komen. Daardoor ontstaan er geen overvolle riolen tijdens hevige regenbuien en is er minder kans op water op straat.

Vragen?

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van Waterschap Brabantse Delta. Ook kunt u contact opnemen met de projectmanager Steven Vischer van gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168 of projectleider Natasja Rijsdijk van waterschap Brabantse Delta via 076 564 15 97.