Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? Aan de verwijdering van asbest zijn regels gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Indien het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Vandaar dat in alle omstandigheden u een melding moet doen voor het slopen van asbest.

Particulieren

Als u asbest wil slopen of afvoeren moet u dit melden bij de gemeente. U kunt dit digitaal doen via het omgevingsloket.
U mag als eigenaar zelf (na het indienen van een sloopmelding vijf dagen voor aanvang van de sloopwerkzaamheden), uit een woonfunctie of nevenfunctie daarvan, het asbest in zijn geheel verwijderen indien het gaat om geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien of asbesthoudende vloertegels, of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking voor zover die woonfunctie of die nevenfunctie niet bedoeld zijn voor de uitoefening van een beroep of een bedrijf en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels maximaal 35 m2 per kadastraal perceel bedraagt.

Indien er meer dan 35 m2 aan asbest aanwezig is, en/of het voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden, dan dient het asbest (na het indienen van een sloopmelding vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden) verwijderd en afgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Bij de melding dient dan ook een asbestinventarisatie rapport te worden ingediend.

Let op: Asbesthoudend dakbeschot niet zelf verwijderen

Veel mensen denken dat ze asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) zelf mogen verwijderen en hier geen sloopmelding voor nodig hebben. Dit is niet het geval! Omdat het dakbeschot vastgespijkerd is, komen er bij slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrij. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen ten minste vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Bedrijven

Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet dit in principe worden verwijderd. U moet daarvoor een risicoanalyse laten opstellen. Er zijn drie risicocategorieën. Bij de twee zwaardere categorieën dient u een gecertificeerd bedrijf in te huren voor de verwijdering van asbest. Bij de lichtste categorie hoeft dat niet, maar het betrokken personeel moet wel kundig (dus opgeleid) zijn. In sommige gevallen is het niet verplicht om het asbest te verwijderen, zoals de afdekplaten van een rookkanaal of achter stookketels. Asbest mag nooit bewerkt worden. Bij sloop of verwijdering valt dit in de lichtste categorie en moet het deskundig verwijderd worden.

Subsidieregeling voor het verwijderen van asbest

Sinds 15 december 2018 kunnen er geen subsidie-aavragen meer worden ingediend. 

Asbestdaken-verbod vanaf 2024 gaat niet door

De Eerste kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel voor het invoeren van een asbestdakenverbod verworpen. Het verbod is hiermee van de baan. Asbestdaken worden vooralsnog niet verboden. Het kabinet gaat samen met betrokken partijen in overleg treden over de vraag hoe nu verder.

Er zijn geen kosten verbonden aan een sloopmelding.

 1. U kunt de melding doen via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 2. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken);
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag (inclusief de voorwaarden waaronder u het asbest kunt slopen en afvoeren).

U moet vier weken voorafgaand aan de sloop deze werkzaamheden hebben gemeld.

U kunt maandag tot en met vrijdag zonder afspraak tot 12 uur terecht bij het Vergunningenloket. Hier wordt u geholpen met het indienen van de sloop/asbest melding. Als wordt voldaan aan de voorwaarden is dit een klaar-terwijl-u-wacht product. Na 12 uur kunt u op maandag tot en met donderdag enkel op afspraak terecht. Een afspraak maken kan hier.

Aanlevervoorwaarden milieustation:

Adres: Fuutweg 4 in Klundert
Openingstijden milieustation: Maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen.

 1. Er moet vooraf altijd een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente. Deze melding kan worden gedaan via www.omgevingsloket.nl (deze wordt dan binnen 5 werkdagen thuis gezonden) of u kunt bij het Vergunningenloket de melding indienen (op het gemeentehuis). Klaar terwijl u wacht. Het loket is maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 - 12.00 uur, na 12.00 uur, enkel op afspraak! Hieraan zijn geen kosten verbonden;
 2. Nadat u een "positieve reactie melding sloopvoornemen" heeft gekregen, haalt u eerst de asbestzakken op bij de milieustation. Op basis van de melding worden een aantal asbestzakken verstrekt bij de milieustation. Vervolgens verpakt u thuis de asbest in deze zakken;
 3. De aangeboden asbest moet ook daadwerkelijk aangeboden worden in de verstrekte asbestzakken. Wijkt de verpakking af dan wordt deze niet geaccepteerd. De hoeken van de folieverpakking dienen voldoende te worden afgeplakt. De verpakking (en stap 1 t/m 3) geldt ook voor asbestgelijkende stoffen zoals Eternietplaten;
 4. De aanbieder moet bij het aanvoeren van het asbesthoudend materiaal bij de milieustation zijn ORIGINELE "positieve reactie melding sloopvoornemen" meebrengen;
 5. Er mag niet meer dan 35 m² asbesthoudende beplating worden aangeboden;
 6. Onmiddellijk na binnenkomst op het terrein van de milieustation moet de aanbieder zich bij de beheerder legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Als de aanbieder niet woonachtig is in de gemeente Moerdijk dan wordt de toegang tot de milieustation ontzegd;
 7. De aanmelder moet er voor zorgen dat het aan te leveren asbest zo min mogelijk wordt beschadigd;
 8. Kleine hoeveelheden (tot 0,5 m²) mogen met andersoortige verpakking worden aangeboden maar wel onder dezelfde verpakkingseisen;
 9. Inpakken van het asbest is verboden op of nabij de milieustation;
 10. De aanbieder moet het ingepakte asbest zelf in de door de beheerder van de milieustation aangewezen container leggen;
 11. Aangeboden pakketten moeten hanteerbaar zijn en mogen niet meer wegen dan circa 25 kg;
 12. Het is VERPLICHT om VOORAF met de milieustation te bellen over het aanbieden van het asbest (het kan namelijk voorkomen dat de asbestcontainer niet aanwezig of vol is). Het telefoonnummer van de milieustation in Klundert is 0168-329700.

Aan alle bovengenoemde voorwaarden moeten worden voldaan. Asbest dat niet op de hierboven omschreven wijze wordt aangeboden wordt altijd geweigerd!

Meenemen

Bij de sloopmelding dienen de volgende gegevens en bescheiden te worden verstrekt:

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk en indien van toepassing, van diegene die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van het bouwwerk;
 • Adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk of onderdeel daarvan;
 • Een situatietekening en foto's;
 • De data, tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden;
 • Indien, met het oog op de lokale situatie, noodzakelijk een sloopveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012;
 • Een rapport van een akoestisch onderzoek indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden alsmede de bij de sloopwerkzaamheden te gebruiken installaties en toestellen meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, zoals bedoeld in artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012;
 • Een rapport van een trillingenonderzoek indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte genoemd in tabel 4 van de Meet-en beoordelingsrichtlijn deel B "hinder voor personen in gebouwen"2006;
 • Een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die naar verwachting zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen;
 • Een asbestinventarisatierapport, indien vereist op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;
 • Indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtige afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.

Ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden dient u de naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren nog aan het bevoegd gezag door te geven, indien de uitvoerder een ander persoon is dan de eigenaar.