Asbestdaken-verbod vanaf 2025

Vanaf 2025 voert de Rijksoverheid een verbod op asbestdaken in. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2025 moeten verwijderen. Via een lokale en regionale aanpak willen we nu al asbestsaneringen van daken stimuleren. Het stimuleren wil de gemeente bereiken door onder andere meer kenbaarheid te geven aan de beschikbare subsidie, doelgroepgerichte aanpak en het organiseren van een collectieve saneringsactie.

Slechte conditie

Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen omdat het dak verweerd raakt. Bijna alle asbestdaken in Nederland zijn matig tot ernstig verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast. Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen.

Subsidie

Sinds 15 december 2018 kunnen er geen subsidie-aavragen meer worden ingediend. 

Collectieve sanering

Samen met de regio gaan wij onderzoeken of we een regionale collectieve asbestsaneringsactie kunnen organiseren. Het doel van een collectieve sanering is om eigenaren te ontlasten en tegen een scherpere prijs het asbesthoudende golfplatendak te laten saneren en een nieuw dak aan te brengen. Helaas zijn niet alle asbesthoudende daken geschikt voor deze collectieve sanering, bijvoorbeeld grote oppervlakte en asbesthoudende dakleien. Meer informatie hierover volgt in 2019.

Heeft u een asbestdak?

Gemeente Moerdijk maakt op dit moment een inventarisatie van asbestverdachte daken op basis van luchtfoto’s. Van deze inventarisatie wordt een asbestdakenkaart gemaakt. De asbestdakenkaart kunt u na de zomer bekijken op deze website. U kunt op deze kaart  controleren of uw woning of bijgebouw een asbestverdacht dak heeft. Wij informeren u zodra de kaart op de website beschikbaar is.

Asbestdak verwijderen?

Als u gaat slopen is een sloopmelding vooraf verplicht, als:

  • De hoeveelheid vrijkomende bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m³ of meer (onder de 10 m³ is meldingvrij). 
  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens). 
  • Golfplaten worden op de Milieustraat als asbesthoudend materiaal behandeld. Ook hiervoor heeft u dus een sloopmelding nodig. 

Voor het verwijderen van een asbestdak moet u dus een sloopmelding indienen.

Hoe kunt u een sloopmelding doen?

Een sloopmelding voor particulieren moet u minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via www.omgevingsloket.nl. Een sloopmelding is gratis.

Verpakken en afvoeren van asbest tot 35 m²

Om asbest aan te leveren bij de Milieustraat heeft u een ‘positieve reactie melding sloopvoornemen’ nodig van de gemeente Moerdijk. Na het indienen van uw melding via het omgevingsloket of vergunningenloket, ontvangt u een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt om het asbest onder bepaalde voorwaarden in te leveren bij de Milieustraat. Voordat u het asbest bij de Milieustraat brengt, kunt u (met de brief van de gemeente) speciale inpakfolie daar ophalen. Alleen asbest verpakt in deze door de gemeente verstrekte folie wordt geaccepteerd. De folie is gratis. Inleveren van asbest op de milieustraat is alleen mogelijk voor particulieren tot een maximum van 35m² per perceel. Het is verplicht om vooraf met de Milieustraat te bellen over het aanbieden van het asbest (het kan namelijk voorkomen dat de asbestcontainer niet aanwezig of vol is). Het telefoonnummer van de Milieustraat in Klundert is 0168-329700. Neem bij het inleveren van asbest altijd de originele ‘positieve reactie melding sloopvoornemen’ mee.

Bij het verwijderen van meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal moet de sanering uitgevoerd worden door een gecertificeerde saneerder.

Sloopvergunning

In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig. Dit is in het geval als gesloopt wordt in nabijheid van of aan monumenten. Of in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist. Een sloopvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over asbest, de sloopmelding en het afvoeren van afval kijkt u op www.Infomil.nl of www.milieucentraal.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Moerdijk via 140168.