Bomen kappen

Als u een boom wilt kappen kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Alleen de eigenaar kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven). Staat de boom op de lijst van beschermde bomen , dan heeft u een vergunning nodig. De bomen die op deze lijst voorkomen zijn namelijk door de gemeente aangewezen als waardevol. Als de te kappen boom niet op de lijst voorkomt, heeft u geen vergunning nodig.

Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

 1. De boom een gevaar vormt;
 2. De boom zon en zicht wegneemt;
 3. Het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

Voordat u een boom wilt kappen, is het zinvol eerst op de lijst van beschermde bomen na te gaan of u daarvoor een vergunning nodig heeft.

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals:

 1. Een herplantplicht. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting;
 2. Een bezwaartermijn van 6 weken. In de meeste gemeenten wordt de verlening van omgevingsvergunningen openbaar bekend gemaakt, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet te verlenen.

In geval de houtopstand onder werking van de Boswet valt, moet het kappen worden gemeld bij LASER: de Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Weigeringsgronden

De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn:

 1. De natuurwaarde van de houtopstand;
 2. De landschappelijke waarde van de houtopstand;
 3. De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 4. De beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 5. De cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 6. De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente de belangen bij handhaving van de te kappen houtopstand moeten afwegen tegen de belangen bij verwijdering. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt indien bijvoorbeeld de boom dreigt om te waaien.

 1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft;
 2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie);
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
 4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
 5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat vermeld hoe u in bezwaar kunt gaan.

Procedure

Als de aanvraag voor omgevingsvergunning meer omvat dan alleen het kappen van één of meerdere bomen kan er sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van acht weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met zes weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van zes maanden met een mogelijke verlenging van zes weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de twee proceduretypen er sprake zal zijn.

Meenemen

Verklaring over:

 1. De soort en het aantal te kappen bomen;
 2. De situering van de te kappen bomen;
 3. De reden voor het kapverzoek.

Alsmede een schriftelijke toestemming van de eigenaar, indien de eigenaar niet zelf de aanvraag doet.

Gerelateerde producten

Verwijzingen