Aanvragen

De aanvraagprocedure bestaat uit de aanmelding, het intakegesprek en de beslistermijn.

Aanmelden

Voor schuldhulpverlening kunt u zich aanmelden bij de afdeling schuldhulpverlening van Gemeente Moerdijk, tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur via telefoonnummer 14 0168.

Vervolgens wordt u in principe binnen vier weken na de aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek. De uitnodiging wordt schriftelijk aan u bevestigd. Daarnaast ontvangt u een intakeformulier en een brief waarin staat welke stukken u naar het intakegesprek dient mee te nemen.

Is er sprake van een crisissituatie dan dient u dit aan te geven bij het telefonische contact. Dit zijn aankondigingen tot:

  • woningontruiming
  • afsluiting van gas, elektra of water.

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt uw hulpvraag, schuldensituatie en onderliggende problemen in kaart gebracht. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij wij u alleen een advies kunnen geven of u doorverwijzen naar een andere afdeling van de gemeente Moerdijk, of naar een andere (hulpverlenende) instantie. In dat geval zullen wij u uitleggen / adviseren wat er moet veranderen, wat er eerst gedaan moet worden of welke alternatieven er zijn.

Beslistermijn

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er binnen 8 weken na ontvangst van het getekende aanvraagformulier een besluit genomen op uw aanvraag voor schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).