Oplossen van de schulden

Het oplossen van uw schulden wordt voor gemeente Moerdijk uitgevoerd door de Kredietbank West-Brabant. Wanneer en of dit mogelijk is, is van verschillende factoren afhankelijk. Maar op moment dat het mogelijk is, melden wij u aan bij de Kredietbank voor een schuldregeling. De Kredietbank onderzoekt vervolgens op welke wijze uw schulden opgelost kunnen worden.

Er zijn twee manieren om tot een oplossing van uw schulden te komen, een minnelijke of wettelijke schuldregeling (Wsnp).

Minnelijke schuldregeling

Een minnelijke schuldregeling kan bestaan uit een schuldsanering of schuldbemiddeling. De kans van slagen van een schuldregeling is afhankelijk van uw medewerking en van uw schuldeisers. Alleen als alle schuldeisers akkoord gaan met het schuldregelingsvoorstel, is een minnelijke schuldregeling mogelijk.
De consulent van de Kredietbank West-Brabant bepaalt aan de hand van uw situatie voor welke regeling gekozen wordt.

  • Schuldsanering:
    Door middel van een saneringskrediet via de Kredietbank West-Brabant, worden uw schulden geheel voldaan of gedeeltelijk tegen finale kwijting afgekocht. Het saneringskrediet wordt direct aan uw schuldeisers uitbetaald. Zo heeft u nog maar één aflossingsverplichting, namelijk aan de Kredietbank West-Brabant. De hoogte van een saneringskrediet wordt bepaald door uw maximale afloscapaciteit. Over het algemeen is de looptijd 36 maanden.
  • Schuldbemiddeling:
    De Kredietbank West-Brabant bemiddelt tussen u en uw schuldeisers. Dit betekent dat uw inkomen naar de Kredietbank gaat. Er wordt een 'Vrij te laten bedrag' berekend. Het 'Vrij te laten bedrag' is het gedeelte van uw inkomen dat u zelf mag behouden en waar u maandelijks van moet rondkomen. Alles boven dit 'Vrij te laten bedrag' wordt gereserveerd voor uw de schuldeisers en periodiek (1x per jaar) aan hen betaald. Houdt u zich gedurende de bemiddeling aan de afspraken dan hoeft u een eventueel restant van de schuld niet meer terug te betalen. Over het algemeen is de looptijd 36 maanden.

Wettelijke schuldregeling (Wsnp)

Als het niet lukt om een minnelijke schuldregeling te treffen met uw schuldeisers, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

De Wsnp gaat via een gerechtelijke procedure. De rechter zal beoordelen of u wordt toegelaten tot de Wsnp. Onverantwoord koopgedrag, fraude of een eerdere toelating tot de Wsnp in de afgelopen 10 jaar, kunnen redenen zijn om uw verzoek af te wijzen. De Wsnp duurt drie jaar en er gelden verplichtingen. Een bewindvoerder controleert of u zich aan die verplichtingen houdt gedurende het traject. Alles u alles goed heeft gedaan, dan krijgt u na drie jaar een schone lei.