380 kV hoogspanningsverbinding

Over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en Borssele

Op dit moment lopen er twee hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en één 150 kV) over het grondgebied van de gemeente Moerdijk. De landelijke netbeheerder TenneT wil nu een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuid-West Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV en 150 kV verbindingen niet meer toereikend is. Deze nieuwe verbinding loopt over het grondgebied van meerdere gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant van Borssele naar Tilburg waar de verbinding aansluit op de zogenaamde landelijke ring. De aanleg vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) en netbeheerder TenneT.

Lees hier meer over het nut en de noodzaak van deze nieuwe hoogspanningsverbinding (444 kB)

Voorkeursalternatief hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV-Oost

Op 7 juli 2017 heeft minister Henk Kamp zijn voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA) bekend gemaakt. Hij heeft daarmee het advies van de samenwerkende overheden onverkort overgenomen. De brief van minister Kamp leest u hier: Brief minister Kamp (620 kB).

Dit voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschen Hoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting ‘s-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé daar circa zeven kilometer ondergronds. In de gemeente Moerdijk komt het tracé de gemeente binnen ten westen van de rijksweg A17. Nabij de afrit Zevenbergen wordt deze rijksweg gekruist en blijft de nieuwe verbinding direct ten zuiden van de bestaande 380 kV lopen richting Zevenbergschen Hoek en zo naar de gemeente Drimmelen.

Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de nieuwe hoogspanningsverbinding is op 13 oktober 2017 het voorbereidingsbesluit nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost Rilland – Tilburg ter inzage gelegd. Het gebied waarop dit besluit betrekking heeft is in principe breder dan waar het tracé ook daadwerkelijk zal komen. De terinzagelegging van dit besluit en daarmee de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken eindigt op 23 november 2017: Aankondiging Staatscourant ( 501 kB).

Inzet gemeente Moerdijk

De gezamenlijke gemeenten in de regio hebben op 1 juni 2017 hun voorkeurstracé aan de minister laten weten. Dit tracé heeft de minister één op één overgenomen. De gemeente Moerdijk is gedurende het proces in de regio voorstander geweest van een zuidelijk lopend tracé buiten de gemeente. Toen een groter draagvlak voor een noordelijk tracé niet meer was af te wenden, heeft de gemeente Moerdijk zich ingezet voor het volgende:

 • een tracé ten westen van de A17 bij Standdaarbuiten. Hiermee worden veel gevoelige bestemmingen nabij dit dorp voorkomen;
 • de komst van een planstudie ter hoogte van de kruising met de A16. Hierbij is de inzet van de gemeente om de nadelige gevolgen van de keuze voor een tracé ten zuiden van de bestaande hoogspanningsverbindingen teniet te doen;
 • het doen van een beroep op de andere regiogemeenten voor de opvang van de vraag naar windenergie na 2020.

Gevoelige bestemmingen

Nadat de minister zijn voorgenomen voorkeursalternatief bekend heeft gemaakt, zijn alle bewoners die in de zogenaamde indicatieve magneetveldzone vallen benaderd door Tennet en geïnformeerd over de ontstane situatie.

Woningen binnen de indicatieve magneetveldzone worden gevoelige bestemmingen genoemd. Als tuinen (van woningen) binnen deze zone vallen, dan is er ook sprake van een gevoelige bestemming. Bedrijven worden niet als gevoelige bestemmingen gezien. Bedrijfswoningen wel.

De indicatieve magneetveldzone is langs de nieuwe verbinding in de gemeente Moerdijk 90 meter breed. Alleen daar waar sprake is van een reconstructie van de bestaande 380 kV verbinding (bij Standdaarbuiten) is sprake van een indicatieve zone van 105 meter rondom deze te reconstrueren bestaande verbinding.

Pas als het definitieve tracé en de mastposities bekend zijn, kan de specifieke magneetveldzone worden berekend. Deze kan mogelijk kleiner worden dan bovengenoemde afstanden.

Voor elke gevoelige bestemming in de specifieke magneetveldzone is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de uitkoopregeling. Dit is geen verplichting.

Het proces

Zoals gezegd vindt de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding plaats onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) en netbeheerder TenneT. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het te voeren proces. Dit proces ziet er op hoofdlijnen zo uit: Hoogspanningsverbinding het proces (898 kB) 
De volgende stappen worden onderscheiden:

Stap 1: verzamelen tracé-optimalisaties

 • In deze fase verzamelt Tennet de verzoeken tot optimalisatie met gemeenten, bewoners van gevoelige bestemmingen en andere belanghebbenden;
 • dit proces loopt tot in 2018;
 • ook de planstudie bij Zevenbergschen Hoek maakt hiervan deel uit.

Stap 2: Uitwerken tracé

 • de verschillende optimalisatieverzoeken worden onderzocht op (technische) haalbaarheid;
 • de mastposities worden bepaald in overleg ook met grondeigenaren;
 • dit proces loopt in 2018 en 2019;
 • ook de planstudie bij Zevenbergschen Hoek maakt hiervan deel uit.

Stap 4: Inpassingsplan

 • het Rijk stelt het rijks-inpassingsplan (bestemmingsplan) op voor het tracé. Hiertegen kan men zienswijzen en beroep indienen;
 • vanaf moment ontwerp-inpassingsplan kunnen overeenkomsten worden gesloten in het kader van de uitkoopregeling;
 • na onherroepelijk inpassingsplan kan uitkoop plaatsvinden van degenen die hiervoor kiezen;
 • dit proces loopt in 2021 en 2022.

Communicatie

Tennet zorgt voor een geregeld terugkerend overleg met de gezamenlijke bewoners van gevoelige bestemmingen in de gemeente Moerdijk. Er is al een overleg geweest op 17 oktober 2017 (westelijk deel gemeente) en 19 oktober 2017 (oostelijk deel gemeente).

Voor de bewoners van gevoelige bestemmingen, maar ook voor de bewoners die net buiten de magneetveldzone wonen, heeft de gemeente Moerdijk op 23 oktober een bijeenkomst gehouden. Download hier de presentatie die toen is gehouden.

Op maandag 20 november is er vanaf 16:00 tot 20:00 een inloop op het gemeentehuis waarbij u bij contactambtenaar Roger Raat uw wensen of bedenkingen kunt doorgeven. De gemeente kan dit dan inbrengen richting Tennet. Dit is vooral bedoeld voor iedereen die niet rechtstreeks door Tennet wordt benaderd, omdat men niet binnen de magneetveldzone valt.

Informatie

De laatste stand van zaken met betrekking tot het proces van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding kunt u vinden op de website van Zuid-West 380 kV en dan specifiek voor het deel Rilland-Tilburg.

Contactpersonen vanuit Tennet zijn:

Contactpersoon vanuit de gemeente is: