380 kV hoogspanningsverbinding

Over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en Borssele

Al geruime tijd werkt TenneT samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande verbinding vol zit (maximale capaciteit). Zonder de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening ontstaan. Op zuid-west380kv.nl leest u meer over de noodzaak van deze verbinding.

Projectboek 3

In 2017 koos de Minister op advies van de samenwerkende overheden voor het alternatief in het noorden van het zoekgebied (het voorkeursalternatief = VKA). Tennet voerde de afgelopen periode gesprekken met inwoners en belanghebbenden om op 12 locaties in het tracé optimalisaties van deze lijn in beeld te brengen. Deze uitwerkingen van het voorkeurstracé gebeurden bij de gebieden: Rilland-Markiezaat, Brabantse Wal, Bergen op Zoom, Roosendaal-Kruisland, Borchwerf 2, Oud- Gastel/Standdaarbuiten, Moerdijk/ Zevenbergschen Hoek, Hooge Zwaluwe, Geertruidenberg, ’s Gravenmoer en de Bosroute, incl. het 380kV station bij Tilburg.

De varianten uit de werkateliers zijn dus uitwerkingen van het voorkeursalternatief, door bijvoorbeeld de lijn strakker te bundelen met bestaande infrastructuren, verder weg van bestaande (woon) -bebouwing te leggen, of bijvoorbeeld minder knikken in de lijn aan te brengen. Het betreffen alle uitwerkingen (verfijningen) van het eerdere voorkeurstracé van de minister en het gaat dus níet om een nieuw tracé(deel). De varianten zijn door TenneT en door de deelnemers ingediend in de afgelopen periode en zijn besproken in de werkateliers. 

TenneT heeft een filmpje ontwikkeld waarin wordt uitgelegd welk proces voor het nieuwe tracé wordt doorlopen: Youtube -  Proces ZW380 kB Oost 

De uitkomsten van alle gesprekken, de effecten en de overgebleven varianten treft u in het derde projectboek van TenneT. De realistische varianten worden beschreven en afgewogen ten opzichte van het eerdere voorkeursalternatief. Bekijk hier het projectboek 3

Uitwerkingen in gemeente Moerdijk

De nieuwe hoogspanningsverbinding komt deels door de gemeente Moerdijk, waarbij zoveel mogelijk gebundeld wordt met de bestaande hoogspanningsverbinding. Dit betekent dat bewoners en bedrijven in de gemeente geraakt zullen worden. Op twee locaties in de gemeente Moerdijk is gezocht naar optimalisaties voor een stuk van het tracé: voor de omgeving van Standdaarbuiten en de omgeving van Zevenbergschenhoek. 

Rondom Standdaarbuiten is onderzocht hoe de betoncentrale bij de Dintel het beste gepasseerd kan worden en hoe de verbinding het beste aan kan sluiten ter hoogte van de Sluissedijk. Rondom Zevenbergschenhoek heeft een zogenaamde planstudie plaatsgevonden, om te zoeken naar een oplossing die het beste is voor de leefbaarheid in deze omgeving. 

Varianten Standdaarbuiten

Voor het tracédeel bij Oud Gastel/Standdaarbuiten lagen er verschillende opgaven. Ten eerste de opgave om strakker te bundelen met de A17 en meer rechtstanden in het tracé te realiseren. Ten tweede ligt er een opgave om de betoncentrale aan de Dintel te passeren. De bestaande hoogspanningsverbinding moet hier deels verplaatst worden om plaats te maken voor de nieuwe verbinding. Onderzocht is hoe de bestaande verbinding de betoncentale kan passeren. En tot slot is onderzocht hoe het tracé van de nieuwe 380kV verbinding ter hoogte van de Sluissedijk het beste kan worden ingepast. 

Een tweetal varianten zijn onderzocht voor het nieuwe hoogspanningstracé: variant Geel en variant Blauw. Bij Variant Geel loopt de nieuwe verbinding langs de A17 en de buisleidingenstraat. Met deze variant vallen 4 woningen, die in het voorkeursalternatief in de magneetveldzone vallen, buiten de magneetveldzone. 

Variant Blauw wijkt op een klein aantal punten af van het VKA. In deze variant zullen waarschijnlijk de vier eerder genoemde woningen wel binnen de magneetveldzone komen te liggen. 

De bestaande 380 kV en de bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding bij Standdaarbuiten wordt gereconstrueerd, dat wil zeggen verplaatst, om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. De 150 kV verbinding wordt in de mast van de nieuwe 380 kV verbinding gehangen. Deze reconstructie van de bestaande 380 kV-verbinding vindt plaats met vakwerkmasten. De nieuwe 380kV-verbinding wordt uitgevoerd in wintrackmasten. Hoe een wintrackmast er uit ziet, ziet u in het Projectboek 3.

De bestaande 380 KV verbinding schuift iets op naar het westen, waarbij met name het passeren van de betoncentrale en het zoveel mogelijk voorkomen van gevoelige bestemmingen bij de Pietseweg (Oud-Gastel). Deze reconstructie sluit ter hoogte van de Sluissedijk aan op het bestaande tracé. De extra gevolgen van deze wijziging voor de woningen in de omgeving Sluissedijk zijn minimaal. Voor deze reconstructie zijn diverse alternatieven onderzocht: varianten wit-geel en wit-blauw. Deze varianten leiden niet tot een andere ligging van het tracé ter hoogte van de Sluissedijk en heeft voor deze omgeving dus geen gevolgen.

Tot slot is de variant groen/wit-groen ontwikkeld. Hierbij worden beide verbindingen (zowel de nieuwe 380kV verbinding als de reconstructie van de bestaande 380kV verbinding) met een grote knik om de betoncentrale heen lopen. Deze variant past niet in de vooraf gestelde voorwaarde van zoveel mogelijk bundelen met bestaande infrastructuur en het voorkomen nieuwe doorsnijdingen van het landschap te voorkomen. Deze variant is daarom afgevallen. 

Varianten Zevenbergschen Hoek

Voor de omgeving Zevenbergschenhoek is in het advies van mei 2017 de voorwaarde gesteld dat een planstudie werd gehouden waarin gezocht werd naar de beste oplossing voor de leefbaarheid in het gebied. Het gebied staat hier onder druk door de HSL, de snelweg, mogelijke ingrepen bij renovatie van de Moerdijkbrug en het windpark A16. Het VKA had voor deze omgeving tot gevolg dat er 9 gevoelige bestemmingen zouden ontstaan, in de omgeving van buurtschap Kattenkraam. In een zestal planstudiesessies is met een groot aantal betrokkenen gezocht naar mogelijke alternatieven. 

Ook hier geldt dat de bestaande 150kV verbinding wordt verwijderd en in de wintrackmasten van de nieuwe hoogspanningsverbinding wordt gehangen. De bestaande hoogspanningsverbinding blijft uitgevoerd in vakwerkmasten. Concreet betekent dit dus dat de bestaande 380 kV-verbinding uitgevoerd blijft in vakwerkmasten en de nieuwe verbinding, de combi-verbinding 150 en 380 kV, wordt uitgevoerd in wintrackmasten.  

Uiteindelijk resteren in deze planstudie 2 varianten: Geel en Groen. Variant Geel zorgt voor meer afstand tussen de nieuwe hoogspanningsverbinding en de Kattenkraam. Hierdoor komen 7 woningen buiten de indicatieve magneetveldzone te liggen. Er resteren hier dus 2 gevoelige bestemmingen. Om deze variant mogelijk te maken, moet de bestaande 380 kV verbinding worden gereconstrueerd (verplaatst). In deze variant maakt het tracé een duidelijke knik in noordelijke richting, waardoor een aantal zwaardere hoekmasten toegepast zullen moeten worden. Door de knikken in het tracé zal de impact op het landschap groter zijn dan het VKA. In deze variant moet op het terrein van een bestaand transportbedrijf een extra mast worden geplaatst. 

Het tracé van variant Groen lijkt op dat van variant Geel, maar creëert meer afstand tussen de nieuwe 380 kV-verbinding en de woningen nabij Kattenkraam. Ook in deze variant wordt de bestaande 380 kV-verbinding gereconstrueerd. En ook in deze variant wordt de bestaande verbinding uitgevoerd in vakwerkmasten en de nieuwe verbinding in wintrackmasten. Beide verbindingen komen door een grotere knik ter hoogte van Kattenkraam noordelijker te liggen. Hierdoor komen acht woningen buiten de indicatieve magneetveldzone te liggen. Er resteert 1 woning die gevoelige bestemming wordt. Ook in deze variant moeten een aantal zwaardere hoekmasten toegepast worden en moet op het terrein van het transportbedrijf een extra mast geplaatst worden.

Om variant Groen uit te kunnen voeren, zijn tijdelijke maatregelen nodig tijdens de bouwperiode. Die tijdelijke maatregelen hebben forse gevolgen voor bedrijven en woningen in de omgeving. Ook technische gezien is zijn deze tijdelijke maatregelen moeilijk uit te voeren. 

Er is geen variant ontwikkeld waarbij het hoogspanningstracé verkabeld wordt (ondergronds wordt aangelegd). Het verkabelen van hoogspanningstracés zonder dat sprake is van vermindering van de leveringszekerheid, kan slechts over een beperkt aantal kilometers. In het tracé tussen Rilland en Tilburg worden, onder andere bij Bergen op Zoom, al een aantal kilometers verkabeld. Het te overbruggen tracé bij Zevenbergschenhoek is te lang en door de snelweg en HSL die gepasseerd moeten worden, technisch erg lastig. Verkabelen vormt geen oplossing voor de magneetveldzone. Ook bij het ondergronds aanleggen, ontstaat een magneetveldzone, waardoor woningen gevoelige bestemmingen worden. Voor deze omgeving vormt verkabelen dus geen oplossing. 

Het vervolg

De minister van Economische zal naar verwachting eind maart 2019 aan de samenwerkende overheden vragen  een advies uit te brengen over de verschillende varianten en het definitieve tracé. De samenwerkende overheden krijgen circa 8 weken de tijd om dit advies op te stellen. Op basis van Projectboek 3, het advies van samenwerkende overheden en input van andere partijen en adviseurs, zullen uiteindelijk de ministers  van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken over een definitief tracé beslissen. Het streven is dat dit besluit voor de zomerperiode 2019 genomen wordt. 

Na dit besluit zal TenneT in gesprek gaan met grondeigenaren om afspraken te maken over het uitvoeren van onderzoeken en om samen te kijken naar de exacte positie van de masten. Daarna stelt het Rijk het zogenaamde Rijks-inpassingsplan op voor het definitieve tracé. Dit is een bestemmingsplan op rijksniveau. Op dit Rijks-inpassingsplan kunnen zienswijzen ingediend worden en kan uiteindelijk ook beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Als het inpassingsplan onherroepelijk is, kan een start worden gemaakt met het uitkopen van degenen die daarvoor in aanmerking komen en daarvoor kiezen. Dit proces loopt in 2021 en 2022. 

Start vervolgproces op een aantal locaties 


Op 21 maart 2019 is het projectboek 3 gepubliceerd. De resultaten zijn aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op 8 april heeft de minister de Samenwerkende Overheden om advies gevraagd. Nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. 

In projectboek 3 is het voorgenomen tracé uitgewerkt. In een aantal gebieden (11 uitwerkingsgebieden) zijn verschillende tracévarianten onderzocht en uitgewerkt in werkateliers. De uitkomsten zijn ook te lezen in het projectboek 3. 

Op een aantal locaties is er al duidelijkheid over de ligging van het tracé en is het mogelijk om de  gesprekken met grondeigenaren te starten en uitleg te geven over het vervolgproces. Deze grondeigenaren hebben een brief ontvangen. Voor de uitwerkingsgebieden worden de gesprekken gestart na de keuze van de minister.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanagers:Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu of 06‐ 22236924Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu of 06‐ 23487612

Werkzaamheden bestaande hoogspanningstracé

Bij de bestaande hoogspanningstracés in de gemeente Moerdijk worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat enkel om onderhoudswerkzaamheden. Er worden nog geen onderzoeken of werkzaamheden uitgevoerd voor het nieuwe hoogspanningstracé totdat de Minister een besluit heeft genomen. 

Informatie

De laatste stand van zaken met betrekking tot het proces van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding kunt u vinden op de website van Zuid-West 380 kV en dan specifiek voor het deel Rilland-Tilburg.

Contactpersonen vanuit Tennet zijn:

Contactpersoon vanuit de gemeente is: