Nieuwe regels voor terrassen in gemeente Moerdijk

Geplaatst: 2-8-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 augustus jl. nieuwe regels vastgesteld voor de terrassen in de gemeente. Met de ‘Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk’ wil het college duidelijkheid creëren voor horeca, omwonenden en weggebruikers over wat precies wel en wat niet mag, als het gaat om het inrichten van een terras.

In de nieuwe regels is vastgelegd hoe moet worden omgegaan met de openbare ruimte wanneer er een terras is ingericht. De huidige regels dateren uit 2010 en waren toe aan vervanging. Met het vaststellen van de nieuwe regels, zijn de oude beleidsregels uit 2010 ingetrokken.

Meer duidelijkheid

Er zijn heel veel landelijke en lokale regels waaraan horecaondernemers moeten voldoen. De belangrijkste lokale regels zijn: het bestemmingsplan en de Apv die de gemeenteraad vaststelt.

Daarnaast kan het college  in aanvulling op de Apv nadere regels vaststellen.  

  1. In een bestemmingsplan wordt bepaald of, en op welke locatie, een horecazaak met terras zich mag vestigen.
  2. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden er diverse regels opgesteld. Zo geldt er op grond van de APV een vergunningplicht voor horecabedrijven en zijn er algemene sluitingstijden bepaald voor de inrichting en het terras.
  3. Via nadere regels wordt bepaald hoe een terras moet worden ingericht en gebruikt.

Het doel van deze nieuwe nadere regels is, om meer eenduidigheid aan te brengen in de regelgeving rond terrassen.

Verzorgde aankleding

De nieuwe nadere regels bepalen bijvoorbeeld hoe een terras er in grote lijn uit moet zien. Wanneer een exploitant ook in de wintermaanden terrasmeubilair buiten heeft staan, moet de aankleding er verzorgd uitzien; hij mag de buitenruimte niet gebruiken als opslag van terrasmeubels. Verder mag de breedte van terras de gevelbreedte van het horecapand in beginsel niet overschrijden. Deze nieuwe regels gelden voor de gehele gemeente Moerdijk. Op 10 augustus 2017 gaan deze nadere regels officieel in. 

Situatie Willemstad

In Willemstad riepen de nadere regels een discussie op tussen horeca-ondernemers en bewoners. Vooral omdat bewoners bezorgd zijn over een eventuele groei van het aantal horecaterrassen, met name in de Voorstraat. Hierdoor zou volgens sommigen de leefbaarheid onder druk komen te staan. Uitgangspunt van het college is, om het huidige aantal horecazaken en terrassen in Willemstad niet verder uit te breiden. Dit wordt vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan voor Willemstad. Dit voorontwerp bestemmingsplan Willemstad zal na de zomer voor reactie ter inzage worden gelegd.
Onlangs heeft de gemeenteraad al een voorbereidingsbesluit genomen; hiermee is het huidige aantal horecabedrijven ‘bevroren’, tot aan de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Het voorbereidingsbesluit anticipeert hiermee op de gewenste uitgangspunten in het nieuwe bestemmingsplan.

Terras Hotel Trusten

Uit meldingen van bewoners bleek dat Hotel Trusten een achterterras in gebruik had, zonder dat hiertoe vergunning was aangevraagd. Veel bewoners hadden overlast van dit achterterras. De exploitatie van dit achterterras is door het college verboden. Op 3 juli jl. heeft de burgemeester een gesprek gevoerd met de omwonenden over de aanvraag van Hotel Trusten voor een eilandterras op de middenberm van de Voorstraat. Op basis van een advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, het gesprek met de omwonenden op 3 juli jl. en mét het oog op de gewenste eindsituatie (namelijk dat alleen de panden met een horecabestemming aan de Voorstraat in Willemstad een terras op de middenberm mogen voeren) heeft de burgemeester op 1 augustus jl besloten alsnog vergunning te verlenen voor een eilandterras van Hotel Trusten. Dit terras moet voldoen aan de nadere regels en mag niet breder zijn dan de breedte van de gevel van het pand.