Oproep aan Rijkswaterstaat om geluidsmaatregelen te treffen bij A4/A29

Geplaatst: 9-11-2017

De werkgroep ‘leefomgeving’ van de dorpstafel Heijningen en de gemeente Moerdijk roepen Rijkswaterstaat op geluidsmaatregelen te treffen bij A4/A29. In november 2014 is het nieuw stuk snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom geopend. Sindsdien is het verkeer over de A4/A29 door Heijningen sterk toegenomen.

De werkgroep maakt zich al een aantal jaar hard tegen de geluidsoverlast die de rijksweg A4/A29 met zich meebrengt ter hoogte van Heijningen. Hierbij trekken ze samen op met de gemeente. Op 8 november brachten burgemeester Klijs, wethouder Kamp, districtshoofd de heer Hoogenboom van Rijkswaterstaat en een aantal raadsleden een bezoek aan de werkgroep ‘leefomgeving’ in Heijningen. Zij hebben het geluid ter plaatse ervaren en zijn met de bewoners in gesprek gegaan.

Standpunt college

Het college van burgemeester en wethouders is nog steeds van mening dat de noodzakelijke maatregelen bij Heijningen (geschatte kosten  0,5 – 1 miljoen euro) meegenomen hadden moeten worden in het tracébesluit A4 en derhalve vanuit het budget van het ministerie bekostigd moeten worden. Voor het college is het onaanvaardbaar dat woningen langs dit voorheen grotendeels doodlopende stukje snelweg een nauwelijks geluidsbescherming krijgen terwijl de woningen langs het nieuwe tracédeel beschermd worden door hoge geluidsschermen. Daarnaast blijkt dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor de noodzakelijke maatregelen. Voor de aanleg van de A4 is aanzienlijk minder uitgegeven dan geraamd (ca. € 17 miljoen). Dit kan dan ook geen reden zijn om deze kosten niet te maken. Deze boodschap is ook overgebracht aan het districtshoofd van Rijkswaterstaat die bij dit gesprek aanwezig was.

Burgemeester Klijs: “Nu we hier bij deze woning naast de snelweg staan bij het voorbijrazende verkeer kun je niet met droge ogen volhouden dat er geen maatregelen nodig zijn. De leefbaarheid in het dorp Heijningen staat door de nieuwe snelweg ernstig onder druk. Wij vinden het als gemeente onaanvaardbaar dat door een ‘maas’ in de wet in Heijningen geen geluidsschermen nodig zijn, terwijl er langs de rest van het tracé miljoenen zijn gespendeerd aan geluidwerende voorzieningen. We spreken de minister aan om alsnog het benodigde geld ter beschikking te stellen voor het realiseren van noodzakelijke geluidsschermen.”

Werkgroeplid ‘leefomgeving’ Jasper Visser: “De doortrekking van de A4 is een succes, sinds het nieuwe stuk snelweg is de verkeersintensiteit verdrievoudigd. Met recht mag dit een succes genoemd worden. Heijningen lijdt echter onder dit succes, omdat men ‘vergeten’ is hier schermen neer te zetten. De winsten die dit nieuwe stuk snelweg meebrengen, kunnen ruimschoots een aantal geluidsschermen, van circa 8 ton, bekostigen.”

Klijs verder: ”Wij doen ook een dringend appèl aan onze raadsleden om deze boodschap ook over te brengen aan hun politieke partijen in Den Haag, waar dit onderwerp 11 december (was oorspronkelijk 20 november) op de agenda staat van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. Ook het college gaat nog een brief sturen aan de commissie, waarbij ze zal verzoeken geld vrij te maken voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen.”

Districtshoofd de heer Hoogenboom kon geen harde toezeggingen doen: “Rijkswaterstaat is gebonden aan wetgeving die van toepassing is op rijkswegen voor dergelijke situaties. Daarbinnen willen we bekijken wat er mogelijk is.”

Onderzoek Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en reactie minister

Uit recent onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) blijkt dat de normen die destijds golden voor een nieuwe weg ruimschoots worden overschreden. Dit onderzoek heeft de gemeente vandaag naar buiten gebracht. Ook op basis van de nieuwe geluidsnormen die nu gelden, worden de komende jaren structurele overschrijdingen verwacht. Dit vanwege de toename van het verkeer, waardoor er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Aangezien bij Heijningen al stil asfalt is aangelegd, is de enige en reële maatregel het realiseren van geluidsschermen. Ook vanuit de nieuwe wetgeving zijn daarom geluidsschermen noodzakelijk.

Ook de minister erkent de forse groei van het verkeer op de A4. Als uitgangspunt van het Tracébesluit werd hier wel een stevige verkeersgroei verwacht, maar deze groei valt desondanks hoger uit dan toen is vastgesteld, aldus de minister.

Geluidsschermen

In totaal wordt door de OMWB ongeveer 800 meter geluidsschermen voorgesteld, waarvan ongeveer 500 meter aan de westzijde van de snelweg ter hoogte van het dorp Heijningen en ongeveer 300 meter aan de oostzijde ter hoogte van de Oude en Hoge Heijningsedijk. De geschatte kosten hiervan bedragen ongeveer € 600.000 voor schermen van 3 meter hoog en ruim € 800.000,- voor schermen van 4 meter hoog.

Het rapport van de OMWB is te downloaden via  https://www.moerdijk.nl/OverlastA4.