Dorpstafel Langeweg: windmolens en verkeersveiligheid

Geplaatst: 19-9-2017

Op deze tafel de laatste stand van zaken rondom de windmolens en de verkeersveiligheid op de kruising van de Provinciale Weg.

Het komt nu geregeld voor dat op woensdag en vooral zaterdag er verkeersproblemen ontstaan in met name de Kloosterlaan. Geconstateerd is dat het aantal parkeerplaatsen niet het probleem is, maar wel de doorstroming in de kern. Ingezet gaat worden op verkeersregelaars van Emmaus aan beide zijden van de Kloosterlaan en een (gedeeltelijke) afsluiting door hekken. Ook andere verkeersproblemen kwamen ter sprake. Zoals hardrijders op de Zuidlangedijk en Schoolstraat.

Windmolens

De drie werkgroepen (van Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk) hebben een aantal voorwaarden opgesteld om de lasten van de molens zoveel mogelijk te beperken en de opbrengsten eerlijk te verdelen. Op een bijeenkomst is gevraagd aan inwoners of ze het hiermee eens waren en dat bleek inderdaad zo. Het principe gaat uit van clustering van windmolens, waarbij sprake is van een gelijke verdeling over de gemeenten en de kernen.

Huis van de Wijk

Elke eerste dinsdag van de maand tussen 9 en 11 uur is de inloop van het Huis van de Wijk-team in Ons Stedeke. Inwoners van Langeweg met ideeën, plannen of vragen op het gebied van veiligheid, gezondheid of sociale activiteiten kunnen deze daar bespreken met het team.

Woningen Kloosterlaan

Woonkwartier kan de woningen aan de Kloosterlaan niet overnemen. Dit betekent dat er minder sociale huurwoningen in Langeweg zullen komen. De tafel vindt dit zorgelijk en vraagt hier aandacht voor. De gemeente en Woonkwartier voelen dit ook en willen samen met de tafel op zoek naar mogelijkheden.

Provinciale Weg

Tijdens de vorige dorpstafel is de verkeersveiligheid van de Provinciale Weg al besproken. Gemeente is samen met de werkgroep aan de slag gegaan met mogelijke maatregelen om de kruising veiliger te maken. Tijdens deze tafel zijn twee opties gedeeld waarvan tekeningen uitgewerkt zijn. De volgende stap is om daar een kostenberekening van te maken en te kijken of daarvoor budget gevonden kan worden.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 14 november vanaf 20.00 uur in Ons Stedeke. Alle inwoners van Langeweg zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Langeweg is onderdeel van het Gebiedsplan Langeweg. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Langeweg komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.