Reacties op voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied behandeld

Geplaatst: 14-9-2017

De inzageperiode voor het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied in het voorjaar heeft tot 72 inspraakreacties van particulieren en tot 14 reacties van diverse organisaties geleid.

De reacties zijn aanleiding voor een aantal aanpassingen in het bestemmingsplan. Alle indieners hebben een schriftelijke reactie ontvangen.

Het College van B&W heeft ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende Milieueffectrapportage. Beide documenten worden vanaf 14 september 2017 voor de periode van 6 weken ter inzage gelegd. Hiermee wordt de volgende stap gezet in de hele procedure rondom het bestemmingsplan Buitengebied dat in intensieve samenspraak met de betrokkenen tot stand komt.