Controles bij palletbedrijven

Geplaatst: 10-4-2018

Op 10 april hielden diverse overheidsdiensten een integrale bestuurlijke controle bij palletbedrijven in de gemeente Moerdijk. Gecontroleerd is onder andere op het gebied van brandveiligheid, onderbetaling, te lange werktijden, illegale tewerkstelling, arbeidsomstandigheden en naleven van vergunningen.

Voorlopige resultaten
In totaal zijn acht bedrijven onaangekondigd bezocht. Dit leverde de volgende voorlopige resultaten op. Bij een aantal bedrijven is geconstateerd dat niet voldaan werd aan de verplichting tot tijdregistratie conform de Arbeidstijdenwet. In twee gevallen werden gasflessen onveilig opgeslagen. Verder bleek dat bij één bedrijf werknemers te weinig uitbetaald krijgen en dus de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet wordt nageleefd. Op enkele plaatsen was sprake van een arbeidsonveilige situatie omdat werd gewerkt met ongekeurde middelen, ook zijn twee machines stilgelegd. Tot slot waren bij één bedrijf twee mensen met een uitkering aan het werk, dit wordt nader onderzocht. Bij meerdere bedrijven volgt nader administratief onderzoek in verband met de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Integrale aanpak
Burgemeester Klijs is tevreden over de integrale aanpak van de controle. “De integrale controle levert niet alleen een actueel inzicht op maar werkt ook preventief. Gezamenlijk brengen we het belang van het naleven van wet- en regelgeving bij de bedrijven onder de aandacht. Door dit soort controles tegelijkertijd uit te voeren, werkt de overheid bovendien efficiënter en effectiever. Ook voor de betrokken bedrijven kost het minder tijd.” 

Betrokken partijen
De controle is uitgevoerd door de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de gemeente Moerdijk. De politie, Koninklijke Marechaussee, UWV en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant waren aanwezig ter ondersteuning. De Inspectie SZW controleerde of werkgevers zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied van arbeid. De Belastingdienst sloot aan met als doel informatie te verzamelen over de belastingheffing. Gemeente Moerdijk richtte zich met name op controle van brandveiligheid.