Conferentie jeugdhulp en passend onderwijs ontmoeten elkaar

Geplaatst: 28-8-2018

Op dinsdagochtend 4 september 2018 organiseert het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Moerdijk een conferentie ‘jeugdhulp en passend onderwijs ontmoeten elkaar’ bij de Niervaert aan de Molenvliet 7 in Klundert. Het kind centraal met de onderlinge samenwerking tussen professionals is het uitgangspunt van deze conferentie. CJG Moerdijk en de scholen in onze gemeente vinden het belangrijk om een goed contact en korte lijnen te hebben, om zo tot het best passende ondersteuning van ieder kind en gezin te komen.

Vraaggericht samenwerken

Vanuit jeugdhulp Moerdijk werken we vraaggericht samen met het onderwijs. De conferentie is een manier om deze samenwerking nog verder te versterken . Wethouder Eef Schoneveld: ‘Binnen de gemeente is een stevige brug geslagen tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit komt onder andere tot uiting door onze unieke samenwerking vanuit CJG-leerlingenzorg Moerdijk met het onderwijs, CJG-jeugdprofessionals die gekoppeld zijn aan de diverse basisscholen in onze gemeente en de zorgoverleggen op basisscholen.’

Transitie Jeugdzorg en wet op Passend Onderwijs

Met de komst van passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet zijn de verantwoordelijkheden voor de taken vanuit leerlingenzorg (diagnostiek, consultatie en begeleiding) toebedeeld aan schoolbesturen en gemeenten. Dit leidt tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kijkend naar de transitie Jeugdzorg en de stelselwijziging Passend onderwijs, is te zien dat beide vernieuwingen inhoudelijk veel overeenkomst hebben. Er wordt in beide systemen ingezet op het verhelderen van behoeften, het uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, het preventief inzetten van kortdurende interventies om alleen in noodzakelijke gevallen door te verwijzen naar gespecialiseerde opvang of begeleiding. Er is daarom afgesproken dat de twee hervormingen in samenhang worden uitgewerkt.

Binnen de gemeente Moerdijk wordt de brug tussen Passend Onderwijs en Jeugdzorg gevormd door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), waarbij Leerlingenzorg een structureel onderdeel is van het CJG- team. Het gelijktijdig in werking zetten van de Transitie Jeugdzorg en de Wet Passend Onderwijs geeft mogelijkheden voor een aanbod op maat. Zo zijn er onderwijszorgarrangementen, waarbij onderwijs en zorg gezamenlijk een aanbod op maat verzorgen. Het kind kan onderwijs krijgen binnen een zorginstelling, of de zorginstelling biedt begeleiding in het onderwijs.

Ook laagdrempeliger zijn er mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken. Zo zijn de jeugdprofessionals actief in de scholen, waar zij leerlingen begeleiden in de school- en thuissituatie en aansluiten bij zorgoverleggen. De inzet van de onderwijsprofessionals binnen het CJG leidt er o.a. toe dat er vroegtijdig ingezet kan worden op ondersteuning vanuit onderwijs- of jeugdarrangementen, of beide. Daarnaast zijn ook de onderwijsprofessionals actief in het scholenveld. Moerdijk is hierin een voorloper binnen de 9 gemeenten. Bovenstaande zijn concreet uitgewerkte stappen in de wens om de brug tussen jeugdhulp en onderwijs te slaan en te versterken. Wethouder Eef Schoneveld: ‘De meerwaarde van deze samenwerking in Moerdijk blijkt onder andere uit de toenemende kennis over elkaars verantwoordelijkheden, het feit dat scholen aangeven leerlingen langer en beter te kunnen begeleiden op de eigen school met de ondersteuning van leerlingenzorg en een integrale aanpak ontstaat in de ondersteuning van leerlingen.’

Conferentie

Beide werkvelden zijn voortdurend in ontwikkeling. Rondom de uitvoering van beide wetgevingen zijn er aanscherpingen vanuit de overheid. Verder werken aan samenwerking blijft daarom van belang; weten van elkaar wat er speelt, hoe we elkaar kunnen vinden en elkaar informeren over de huidige stand van zaken en de mogelijkheden daarbinnen. Vandaar een conferentie waarin ‘ontmoeten’ belangrijk is, altijd met het kind centraal. De conferentie ‘jeugdhulp en passend onderwijs ontmoeten elkaar’ is bedoeld voor medewerkers van voorschoolse voorzieningen, primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Moerdijk, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Moerdijk, Leerplicht en samenwerkingsverband Roosendaal en omgeving. De conferentie start op 4 september in de Niervaert om 08.45 uur en eindigt om 12.00 uur. Deelnemers hebben een uitnodiging ontvangen en konden zich aanmelden voor deze gratis conferentie.