Nieuwe APV voor gemeente Moerdijk

Geplaatst: 15-8-2018

Het college van burgemeester & wethouders vraagt aan de gemeenteraad om de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen. Deze nieuwe APV treedt dan dit najaar in werking en vervangt de oude APV die dateert van 2015. Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, zijn sommige regels in de APV gewijzigd en zijn nieuwe regels toegevoegd. 

Belangrijkste wijzigingen APV

De belangrijkste wijzigingen in het kort:

 1. Sluitingstijden terrassen

  Na diverse overleggen van de burgemeester met horeca en omwonenden is besloten de sluitingstijden voor terrassen gelijk te stellen met de sluitingstijden voor de horeca-inrichting zelf. 

 2. Ondermijnende criminaliteit

  Voorgesteld wordt de mogelijkheid in het leven te roepen om een vergunningplicht in te voeren voor bedrijfsmatige activiteiten waarbij, als gevolg van ondermijnende criminaliteit, de leefbaarheid en openbare orde gevaar loopt. De aanpassing is gericht op branches die ondermijnende criminaliteit kunnen faciliteren. Door het invoeren van een vergunningplicht kan er verscherpt toezicht worden uitgeoefend op (exploitanten van) deze bedrijven.

 3. Woonoverlast

  Ook in onze gemeente hebben we te maken met woonoverlast en was het in sommige (extreme) situaties niet mogelijk hier goed tegen op te treden. Daarom krijgt de burgemeester in de nieuwe APV meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. Met dit artikel hopen we in uitzonderlijke situaties wel een oplossing te kunnen bieden.

 4. Sluitingsmogelijkheid bij aantreffen vuurwapens

  In de strijd tegen geweld en criminaliteit wordt het mogelijk gemaakt om voor het publiek toegankelijke panden te sluiten bij het aantreffen van vuurwapens.

 5. Prostitutiebeleid

  De lokale regels voor prostitutiebedrijven worden aangepast conform het landelijk model van de VNG. Dit voorstel is in lijn met nieuwe landelijke prostitutiewetgeving die op dit moment ter besluitvorming bij de Eerste Kamer ligt.

Toezicht op naleven regels

Gemeentelijk toezichthouders, toezichthouders van onder andere de OMWB en politiefunctionarissen van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant houden toezicht op het naleven van de regels in de APV en kunnen optreden als dat nodig is. Naast strafrechtelijke handhaving kan de gemeente ook bestuursrechtelijk optreden door het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.

Over de APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid voor zover dit nog niet is geregeld in (hogere) regelgeving. Burgemeester Klijs: “Periodiek houdt de gemeente de APV tegen het licht en bekijken we of aanpassingen noodzakelijk zijn als gevolg van jurisprudentie, wetswijzigingen, gewijzigde inzichten of ervaringen in de praktijk. We baseren ons op het model van de Vereniging van Gemeenten (VNG). Om een eventueel waterbedeffect te voorkomen, stemmen we ook af met andere gemeenten in de regio en politie. Met deze nieuwe APV denken we beter in te kunnen spelen op actuele thema’s.”