Legesarrest Hoge Raad benadeelt Moerdijk

Geplaatst: 9-2-2018

De Hoge Raad stelt in haar arrest van november 2017 dat alle leges (kosten die overheid in rekening brengt) voor bestemmingsplannen ouder dan tien jaar komen te vervallen. Daarmee legt zij een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant naast zich neer. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen voor de gemeente Moerdijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven aan een externe juridische partij voor een second opinion over de kans van slagen bij het voeren van een procedure.

Sinds 1 juli 2013 geldt de legessanctie van de Wet ruimtelijke ordening. Die houdt in dat er geen leges mogen worden opgelegd wanneer een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Sinds 2015 heeft Moerdijk in de legesverordening een kortingsregel opgenomen voor vergunningen die worden aangevraagd in een gebied met een te oud bestemmingsplan. Dit betekent dat de kosten voor toetsing aan het bestemmingsplan en de overige kosten zijn gesplitst. De kosten voor toetsing aan het bestemmingsplan worden vervolgens als korting van het legesbedrag in mindering gebracht.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant beoordeelde deze aanpak in haar uitspraak  van 2 juni 2017 als rechtmatig. In een procedure woog de Hoge Raad deze uitspraak mee maar oordeelde desondanks anders. Juristen van de Belastingsamenwerking West-Brabant en de gemeente Moerdijk concluderen dat het arrest van de Hoge Raad geen enkele ruimte voor verder verweer biedt. Vanwege de forse financiële consequenties wil het college van B&W vanuit zorgvuldigheid echter alle opties onderzoeken. Daarom heeft het college opdracht gegeven aan een externe juridische partij voor een second opinion over de kans van slagen bij het voeren van een procedure.

Mogelijke financiële gevolgen

Als uit de second opinion blijkt dat een procedure geen kans van slagen heeft, gaat Moerdijk de legesbesluiten en lopende bezwaar- en beroepszaken bij vergunningen waarbij het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar afwikkelen conform het arrest van de Hoge Raad. Mocht dat het geval zijn, kan een bedrag van afgerond € 2.132.000,- aan leges niet worden geïnd. Voor het jaarrekeningresultaat 2017 betekent dat een verlaging van de geprognotiseerde opbrengst van € 1.281.104,-. Voor 2018 verwachten we vooralsnog geen negatieve gevolgen.

Status bestemmingsplannen

Op het moment van het arrest was onder andere het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk ouder dan 10 jaar. De totstandkoming van dit uiterst complexe bestemmingsplan heeft onder andere door de brand bij Chemie-Pack, gewijzigde wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen in en rond het industrieterrein langer geduurd dan tevoren werd gedacht. Het nieuwe bestemmingsplan Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk is op 18 januari 2018 vastgesteld. De legessanctie is daarmee opgeheven.
Moerdijk kent nog een beperkt aantal gebieden waar een bestemmingplan geldt dat ouder is dan 10 jaar. Voor de meest relevante gebieden loopt de procedure voor actualisatie van het bestemmingsplan, dan wel het vaststellen van een beheersverordening.