College Moerdijk wil met nieuwe wapens armoede verder bestrijden

Geplaatst: 23-1-2018

Extra hulpmiddelen voor de gemeentelijke schuldhulpdienst, het aanbieden van cursussen voor het aanleren van financiële vaardigheden voor volwassenen en meer geld voor gezinnen met (oudere) kinderen met onvoldoende financiële mogelijkheden om te sporten of schoolvoorzieningen te betalen. Met deze en nog een aantal maatregelen wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk plaatselijke armoede nog verder terugdringen. Een speciale armoederegisseur moet alle initiatieven gaan ‘bewaken’.

Onderzoek Rekenkamer

De plannen zijn een reactie op recent onderzoek van de Rekenkamer naar de aanpak van armoede. Uit de cijfers (gebaseerd op CBS en minimascan Stimulansz) in dit onderzoek blijkt dat Moerdijk gemiddeld minder armoede kent dan Nederland en Noord-Brabant. Het Werkplein Hart van West-Brabant is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomensondersteuning voor onze gemeente, waarbij de ambitie is om zoveel mogelijk inwoners aan regulier werk te helpen. Gemeente Moerdijk is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt veel werkgelegenheid aan mensen door de zeehaven, industrie en bedrijvigheid in onze gemeente.

Verder blijkt uit het onderzoek dat Moerdijk goed op weg is, maar de verschillende initiatieven beter op elkaar zou kunnen afstemmen. De gemeenteraad vroeg het college daarop om met een methode met meer samenhang te komen. Die staat nu in de ‘Integrale aanpak van armoedebeleid & schulden in Moerdijk 2018-2021’ die is aangeboden aan de gemeenteraad.

Preventie

Er is al veel bereikt, maar onze ambitie reikt naar meer; waarbij iedereen kan meedoen en niemand wordt buitengesloten. Kern van het nieuwe beleid is het oplossen van financiële problemen en een aanpak gebaseerd op preventie; signaleren van het ontstaan van armoede en daarop inspelen.

“We willen inwoners met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld hebben en ze dan een passend aanbod bieden voor hulp. Maar we gaan ook aanvraagprocedures verbeteren en zorgen dat wat we bieden minder versnipperd is. Dat betekent nog beter samenwerken met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, werkgevers en scholen”, legt wethouder Zwiers uit.

Speerpunten

De gemeente Moerdijk zet de komende jaren daarom in op de volgende speerpunten:

  • Kinderen hebben de toekomst; met een focus op kinderen en jeugd zetten we in op het voorkomen van armoede. Het is belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen. Daarom blijven we ervoor zorgen dat kinderen uit huishoudens met een laag inkomen ook de gelegenheid krijgen om mee te doen met bijvoorbeeld sport, muzieklessen of lid zijn van een vereniging. Ook willen wij extra aandacht voor gezinnen met oudere kinderen. Zo gaan we samen met stichting Leergeld, op initiatief van de PvdA Moerdijk, onderzoeken om de regeling van het schoolstartpakket verder uit te breiden. Waarbij ook gezinnen worden ondersteund waarbij kinderen van het voortgezet onderwijs naar het vervolgonderwijs gaan.
  • Toegankelijkheid; we streven naar een optimaal gebruik van voorzieningen door goede bekendmaking van de mogelijkheden. Dit zowel rechtstreeks aan onze inwoners als indirect door goede informatievoorziening naar het maatschappelijk middenveld.
  • Betere verbindingen leggen; door het aanstellen van een speciale armoederegisseur. Deze regisseur gaat de onderlinge samenwerking tussen gemeente, het maatschappelijk middenveld, werkgevers en scholen borgen door hen te informeren en ondersteunen bij het signaleren en doorverwijzen van personen in armoedesituaties.
  •  Preventie is voorkomen; wij zetten in op preventie van armoede en met name schuldenproblematiek. Door in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te brengen van mensen met financiële problemen.
  • Een passend aanbod voor schuldenproblematiek; door onder andere het aanbieden van cursussen voor het aanleren van financiële vaardigheden. Hierbij gaan we aandacht besteden aan hoe wij ook werkende mensen activeren om hun voordeel te halen met een dergelijke cursus.
  • Kwetsbare groepen; we zetten in op het voorkomen van huisuitzettingen door samenwerking met interne partners zoals schuldhulpverlening, Wmo, jeugd en ketenpartners zoals de woningcorporatie.
  • Iedereen doet mee; maatschappelijke begeleiding  door Vluchtelingenwerk. We willen de aandacht verleggen van zorgen voor huisvesting en het regelen van praktische zaken naar het bevorderen van maatschappelijke participatie. Zo is eind 2017 de ‘aanpak statushouders’ door het Werkplein gestart. Deze aanpak houdt in dat statushouders  onder behandeling komen van een klantmanager. We zetten in op maatregelen om de arbeidsparticipatie van statushouders te
    verhogen.

Voor financiering van het beleid is een bedrag van € 65.000 structureel vastgesteld op de begroting. Het college stelt de raad voor om dat aan te vullen met € 77.500 per jaar. Bovendien is er een jaarlijkse bijdrage van het Rijk van € 116.000. Een deel hiervan werd al ingezet vooruitlopend op het nieuwe beleid.