Ontwikkeling Fort Sabina kan starten

Geplaatst: 10-1-2018

De provincie, Staatsbosbeheer, stichting Fort Sabina.nl en gemeente Moerdijk gaan samen de recreatieve, toeristische en culturele invulling van Fort Sabina versterken. Hier hebben zij vandaag hun handtekeningen onder gezet. Om dit mogelijk te maken zijn de erfpachtovereenkomst en de exploitatieovereenkomst van stichting Fort Sabina.nl vernieuwd en ondertekend.

Ontwikkelplan

Het ontwikkelplan Fort Sabina, van november 2016, schetst hoe het fort duurzamer beheerd kan worden, beter toegankelijk kan worden gemaakt en welke rol recreatie, cultuur en toerisme gaan spelen.

Overeenkomsten

In 2017 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld en zijn de juridische aspecten van de erfpachtovereenkomst en de exploitatieovereenkomst uitgewerkt. Vandaag hebben Staatsbosbeheer en de gemeente hun handtekeningen gezet onder een nieuwe erfpachtovereenkomst voor 30 jaar. In het eerste kwartaal van 2018 volgt nog de ondertekening van de exploitatieovereenkomst tussen de Stichting en de gemeente en de samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen.

Over de erfpachtovereenkomst zegt verantwoordelijk wethouder Thomas Zwiers: ‘We zijn heel blij dat Staatsbosbeheer, met het opnieuw sluiten van deze erfpachtovereenkomst, nogmaals laat zien dat zij vertrouwen heeft in de gemeente bij de duurzame ontwikkeling van het fort. Daarnaast zijn we natuurlijk ook heel blij dat zij als partner verbonden blijven en het fort ook als platform willen inzetten voor natuureducatie.’

Jelka Both: ‘Staatsbosbeheer heeft er alle vertrouwen in dat er een positieve doorontwikkeling zal plaatsvinden met het fort. Met de brede doelstelling die voor ligt, blijft natuur, cultuurhistorie maar ook recreatie geborgd. Een mooie balans waar Staatsbosbeheer als organisatie veel waarde aan hecht.’

Wat betreft de exploitatieovereenkomst heeft Thomas Zwiers ‘er alle vertrouwen in dat na de vastgelegde periode van vijf jaar, de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd kan worden.’