Intensivering Toezicht veehouderijen

Geplaatst: 7-6-2018

Vanaf 1 januari 2018 hebben de Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen geïntensiveerd. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit dat toezichthouders van de omgevingsdienst (OMWB) de komende drie jaar controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren zij agrariërs over de mogelijkheden voor asbestverwijdering en energiebesparing.

De toezichthouders voeren een reguliere inspectie uit. Dat betekent dat zij controleren of de agrariër aan de milieu en natuurwet- en regelgeving voldoet. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of luchtwassers aanwezig zijn en ook goed functioneren en of het aantal gehouden dieren overeenstemt met de vergunning.

Verbod op asbesthoudende dakbedekking

Tijdens de controle wordt geïnventariseerd hoeveel asbestverdachte dakbedekking aanwezig is. De toezichthouder geven voorlichting over het veilig verwijderen daarvan, omdat vanaf 1 januari 2024 asbesthoudende dakbedekkingen verboden is.

Energiebesparing

Ook energiebesparende maatregelen komen aan de orde. Een bedrijf met een bepaald minimaal energieverbruik is verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren. Maar ook als er geen verplichting is, kan het financieel aantrekkelijk zijn om maatregelen te treffen. De toezichthouders helpen de agrariër graag op weg door het aanbieden van de juiste informatie over mogelijke maatregelen en subsidiemogelijkheden.

Eerlijke concurrentie

De veehouderij is in verandering. Bedrijven verduurzamen of stoppen. Met dit inspectieproject krijgen de gemeenten en de provincie een goed beeld van de sector en wordt oneerlijke concurrentie door het niet naleven van regelgeving voorkomen. Om die reden heeft ook de ZLTO zich achter het project geschaard.  Door veehouderijen minimaal één keer op een uniforme manier te inspecteren dragen gemeenten en provincie bij aan een eerlijke concurrentie op het platteland en het herstel van vertrouwen tussen agrariër, burger en overheid.

Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op www.omwb.nl/itv