1e Bestuursrapportage 2018 Moerdijk: op koers

Geplaatst: 28-5-2018

De gemeente Moerdijk heeft in de periode januari tot en met maart 2018 volgens planning gewerkt en loopt daarmee in de pas met de raadsagenda. Wel zorgde het sociaal domein voor een nadelig financieel effect. Het brengt het verwacht resultaat 2018 op een beperkt nadeel. Het bovenstaande blijkt uit de 1e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De bestuursrapportage is een verslag van de stand van zaken (voortgang beleidsuitvoering, budgetten en werkelijke uitgaven) van het eerste kwartaal met als peildatum 1 april 2018. Het college biedt de gemeenteraad drie keer per jaar een bestuursrapportage aan.

Belangrijke ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2018 springen met name de volgende punten eruit:

  • In februari is de integrale nota armoede en schulden vastgesteld. Preventie en aandacht voor jongeren staan daarin centraal.
  • In de Stuurgroep A16 is overeenstemming bereikt over het voorkeursalternatief van in totaal 28 windmolens, waarvan 6 op Moerdijks grondgebied (3 in Klaverpolder en 3 bij Zonzeel). Een alternatief waar de gemeente zich samen met de werkgroepen windenergie van Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg hard voor maakte.
  • Eind januari 2018 is de Europese aanbestedingsprocedure van de deelprojecten Haven en Markt afgerond door de definitieve gunning van het werk aan bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik.
  • Begin april kregen acht palletbedrijven in de gemeente een onaangekondigde controle op onder meer brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en het naleven van vergunningen. De controle is uitgevoerd door de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de gemeente Moerdijk met ondersteuning van andere overheidsdiensten.
  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden de gemeente, het Markland college en de jongerenwerkers van meer Moerdijk het project “First voters”. Het doel? Jongeren die voor het eerst mogen stemmen, stimuleren om daadwerkelijk te gaan stemmen en daarnaast te informeren over de gemeentelijke politiek.

Financieel nadeel

Het eerste kwartaal van 2018 laat per saldo een financieel nadelig resultaat van € 1.068.000 zien. Met name ontwikkelingen in het sociaal domein (onderdeel Jeugdhulp) liggen hieraan ten grondslag. De negatieve bijstelling op dat terrein is gebaseerd op onder andere de ontwikkelingen in 2017. Het verwacht jaarrekeningresultaat over 2018 wordt hiermee van € 1 miljoen voordelig teruggebracht naar € 65.000 nadelig.