2e Bestuursrapportage 2018 Moerdijk: op koers

Geplaatst: 7-11-2018

De gemeente Moerdijk heeft in de periode 1 april - 1 september  2018 volgens planning gewerkt en ligt op koers. Dat blijkt uit de 2e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De bestuursrapportage beschrijft hoe de gemeente er voor staat op het gebied van financiën en uitvoering van het beleid. Het college biedt de gemeenteraad drie keer per jaar een bestuursrapportage aan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2018. 

Financiën

Wethouder Jack van Dorst is tevreden over de voortgang: “Het tweede kwartaal van 2018 kende mee- en tegenvallers. Per saldo is het resultaat € 348.000 positief. Het verwacht jaarrekeningresultaat over 2018 schatten we nu in op € 271.000 voordelig.”

Belangrijke ontwikkelingen

In het tweede kwartaal van 2018 springen met name de volgende punten eruit: 

  • De eigenaar van hotel Port of Moerdijk aan de Sebastiaansweg in Moerdijk wil zijn logement omvormen tot een hotel waar maximaal 146 buitenlandse werknemers maximaal 1 jaar kunnen wonen. De gemeente Moerdijk staat positief tegenover dit initiatief, maar stelt voorwaarden.
  • In december gaat de pilot 'Bravoflex Moerdijk' van start. Bravoflex Moerdijk verzorgt het vervoer binnen de gemeente in de avonduren (vanaf 18:00 uur) en weekenden voor een vast tarief per rit.
  • In juni 2018 ging een pilot  van start in samenwerking tussen gemeente Moerdijk, Brabant Water, Enexis en Waterschap Brabantse Delta. Het betreft het vervangen van de rioolpersleiding, waterleiding en gasleiding in de Appelaarseweg te Fijnaart. Met als doel de overlast voor de bewoners te beperken door het maar 1 keer opbreken van de weg en om maatschappelijk verantwoord om te gaan met gemeenschappelijke middelen.
  • Naast de multidisciplinaire aanpak van de inklimmers-problematiek rondom verzorgingsplaats “Streepland”, het handelingskader en de flyeractie is de afgelopen maanden veel energie gestoken in het verkrijgen van landelijke aandacht voor het (inter-) nationale probleem. Middels een brief aan de minister staat het probleem op de agenda van diverse departementen.
  • Om de eigen kracht van de kernen te versterken, krijgt elke kern een budget van € 5.000. De gemeente zet in op een  verenigingsstructuur waarin tevens de positie van de stads- en dorpsraden wordt geregeld. Het is de bedoeling om deze basisafspraken in de meeste kernen eind 2018 af te ronden.