Meer (bouw)aanvragen, nulmeting monumenten en minder milieuklachten over industrieterrein Moerdijk

Geplaatst: 1-5-2019

Het aantal (bouw)aanvragen in de gemeente Moerdijk nam in 2018 fors toe. De gemeente is gestart met een nulmeting monumenten en het aantal milieumeldingen over industrieterrein Moerdijk daalt nog steeds. Een paar feiten uit het jaarverslag over 2018 van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Moerdijk.

Het jaarverslag is de evaluatie van de in 2018 uitgevoerde werkzaamheden volgens het VTH-beleid van de gemeente. Zo'n 1.000 toezichtzaken voerde het team uit. Dit varieert van controles op brandveiligheid en milieu tot bijvoorbeeld toezicht bij evenementen. Extra aandacht is het afgelopen jaar besteed aan de toezicht op verkeer (sluipverkeer Zevenbergschen Hoek en blauwe zone Willemstad) en de zogenaamde ‘inklimmers’ bij Streepland.

Meer (bouw)aanvragen

Het totaal aantal aanvragen en meldingen in 2018 lag 10% hoger dan het gemiddelde over de afgelopen jaren. Het aantal bouwaanvragen nam zelf met 40% toe. Dat zorgt voor extra werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening en bouwtoezicht. Het college heeft daarom besloten om tijdelijk extra personeel in te huren. Zo blijft de dienstverlening aan inwoners en bedrijven gegarandeerd.

Nulmeting monumenten

Moerdijk telt meer dan 100 rijksmonumenten en ruim 30 gemeentelijke monumenten. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de monumentenzorg. De eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat het monument zodanig wordt onderhouden dat behoud en monumentale waarde gewaarborgd zijn. Om de staat van de monumenten in beeld te brengen, startte de gemeente in 2018 met het controleren van alle monumenten: de zogenaamde nulmeting. 

Minder milieuklachten over industrieterrein Moerdijk

Het aantal meldingen (overlast in de vorm van stank, geluid, bodem- en luchtverontreiniging of lichthinder) over het Industrieterrein Moerdijk vertoont nog steeds een dalende trend, van 549 klachten in 2014 tot 140 in 2018. De dalende trend vlakt wel af.