Op weg naar een nieuwe Omgevingswet

Geplaatst: 28-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Per 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor de (fysieke) leefomgeving vereenvoudigen. Zo komt er meer ruimte in de regels. De voorbereidingen binnen de gemeente Moerdijk zijn in volle gang. Het college van burgemeester en wethouders zet een volgende stap met het aanbieden van het implementatieplan aan de gemeenteraad. In het plan doet het college een voorstel voor de veranderaanpak. Daarnaast wordt de raad om budget gevraagd voor de uitvoering van het plan.

De Omgevingswet zorgt er straks voor dat inwoners en bedrijven snel en makkelijk kunnen zien wat er mag en kan in de buurt. Bovendien hebben ze één loket, één aanspreekpunt. Hebben ze een idee, dan is er meer zicht op de randvoorwaarden waar ze rekening mee moeten houden. Tegelijkertijd doet de nieuwe wet ook een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Onder andere als het gaat om afstemming over een plan binnen hun eigen omgeving. Dat betekent ook vertrouwen, geven en nemen, belangenafweging en je kunnen verplaatsen in de ander. De Omgevingswet biedt ruimte voor maatwerk en gebiedsgericht werken. Een ontwikkeling die goed aansluit op de doorontwikkeling van de huidige stads- en dorpstafels. 

Grote verandering

Wethouder Désirée Brummans, verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet: “De invoering van de Omgevingswet is een grote wetswijzigingsoperatie en gaat tegelijkertijd verder dan dat. Het gaat ook om de wijze waarop overheden omgaan met initiatieven en ontwikkelingen in de samenleving. Het is hiermee een wet die kansen biedt voor inwoners, bedrijven én overheden. Omdat het om een grote verandering gaat, is het belangrijk dat de raad vanaf het begin meedenkt en richting geeft aan het proces. Ik vind het dan ook positief dat de raad een klankbordgroep heeft ingesteld die betrokken is bij het opstellen van het implementatieplan.”

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet moeten de gezamenlijke overheden (rijk, provincies en waterschappen) tot één digitaal stelsel komen: het Omgevingsloket. Daar is alle digitale informatie straks op 1 plek te vinden. Via dit loket kan iedereen snel zien wat ergens mag en wat niet. Brummans: “Een pittige taak die ook vraagt om een andere manier van denken binnen die overheden.”

Voorstel

Het college stelt de raad voor om de invoering van de Omgevingswet op een onderscheidende manier aan te pakken. Dat past bij de ambities van de gemeente om samen op te trekken met de samenleving, uit te gaan van de bestaande situatie en die te verbeteren. De raad neemt op 10 oktober een besluit over de voorgestelde aanpak en het budget voor de uitvoering van het implementatieplan.