Jeugdhulpregio West Brabant West stelt Strategie veiligheid Jeugdhulp vast

Geplaatst: 14-3-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De regio West Brabant West heeft eerder het beleidskader jeugd en de visie “Zicht op Veiligheid” vastgesteld. Voor realisatie van de doelen uit het beleidskader en de visie is onlangs de strategie veiligheid jeugdhulp vastgesteld. Bij de uitvoering van de strategie zal onder andere gewerkt worden aan de volgende thema’s.

Verkorten en verbeteren van de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen

We versnellen de stappen om te komen tot besluitvorming over een jeugdbeschermingsmaatregel, waardoor gezinnen tijdig de meest passende ondersteuning krijgen. Om dit te bereiken zetten we in op een nog betere samenwerking tussen de diverse organisaties waar ouders en jongeren mee te maken krijgen als er sprake is van veiligheidsrisico’s. Dit zorgt ervoor dat ingezette ondersteuning nog beter aansluit bij behoeften en er snel ingegaan kan worden op veranderende ondersteuningsbehoefte.  

Verhoging kennis en kunde

We zetten samen met onze samenwerkingspartners in op een hoog kennisniveau voor situaties waar het complexe veiligheidscasuïstiek en complexe scheidingsvraagstukken betreft

Beperking inzet zware jeugdhulptrajecten

We willen samen met onze partners stappen zetten zodat we  waar mogelijk zware jeugdhulptrajecten als jeugdzorg plus en maatregelen tot onder toezicht stelling nog meer kunnen voorkomen.

Preventie en vroegsignaleringen

We gaan als gemeenten ons preventieve aanbod waar nodig aanpassen om zo veiligheidsrisico’s te voorkomen. Daarnaast zullen we met de samenwerkingspartners onze werkzaamheden zo inrichten dat risicosignalen van veiligheid snel gezien worden.

Crisis

Samen met gemeenten in de regio in West Brabant West en West Brabant Oost richten we een crisismeldpunt in voor zowel jongeren als volwassenen. Dit stopt uiteraard niet na de melding. We zorgen voor een passend ondersteuningsaanbod bij een crisismelding.