1e Bestuursrapportage 2019 Moerdijk: Eerste mijlpalen bereikt

Geplaatst: 21-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De gemeente Moerdijk heeft in de periode januari tot en met maart 2019 hard gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wel is er sprake van een nadelig financieel effect van ruim € 1,8 miljoen. Het bovenstaande blijkt uit de 1e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad. 

De bestuursrapportage is een verslag over de voortgang van de beleidsuitvoering, de ontwikkeling van de budgetten en de werkelijke uitgaven van het eerste kwartaal met als peildatum 1 april 2019. Het college biedt de gemeenteraad drie keer per jaar een bestuursrapportage aan. Deze bestuursrapportage kent een ander opzet dan voorheen. In lijn met de programmabegroting 2019-2022 richten we ons op de te bereiken doelstellingen. De rapportage is niet langer een gedetailleerde opsomming van uitgevoerde activiteiten.

Belangrijke ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2019 springen met name de volgende punten eruit: 

 • De titel van het coalitieakkoord is: Een krachtige, ondernemende partner. Dat zijn wij! Uit deze bestuursrapportage blijkt dat we deze uitgangspunten in de praktijk waarmaken. We werken samen met onze inwoners, met (semi) publieke overheden in de regio, maatschappelijke organisaties en de private sector. Enkele belangrijke mijlpalen in het eerste kwartaal:
  • De voortvarendheid waarmee Moerdijk als regionale trekker de Regionale Energie Strategie West Brabant oppakt.
  • De gemeenteraad stemde unaniem voor de eerste stap om te komen tot een nieuwe woonwijk van 75 tot 100 woningen in Klundert.
  • Start van vervoerspilots voor medewerkers van het Haven- en Industrieter-rein.
  • In het centrum van Zevenbergen is gestart met de werkzaamheden voor de heropening van de haven.
  • De renovatie van het stadhuis in Klundert is gestart.
  • De gemeenteraad stemde in met een voorstel om tijdelijk extra medewerkers aan te trekken in het sociaal domein. Dit in verband met de stijging van het aantal WMO- en CJG aanvragen.
  • De dorps- en stadstafels zijn inmiddels omgevormd tot verenigingen.
 • De bouw kent goede jaren. Dat is positief voor onze eigen bouwsector binnen de gemeente, maar levert de gemeente stijgende kosten op. Bijstelling van budgetten en kredieten is het gevolg. 
 • De kosten voor afvalinzameling en -verwerking zijn hoger dan geraamd. Zo zijn de kosten voor de milieustraat hoger. Verder leidt het nieuwe afvalsysteem weliswaar tot minder restafval, maar de verwerking van alle afvalstromen is voor alle gemeenten duurder geworden. In totaal moet € 413.000,-- worden bij geplust.
 • Door onder andere extra onkruidbeheer (in verband met de overgang naar chemicalienvrij) en prijsindexatie vallen de kosten voor het groenbeheer door de WVS in 2019 in totaal € 142.000,-- hoger uit.

Aanvullende rijksbijdrage sociaal domein

De afgelopen weken kwamen er vanuit de minister positieve signalen over een verhoging van de rijksbijdrage ten aanzien van het sociaal domein. Inmiddels heeft de minister deze extra rijksbijdrage toegezegd. Voor de gemeente Moerdijk komt deze neer op € 600.000 voor 2019. Deze extra bijdrage is verwerkt in de begrotingswijziging behorende bij de 1e bestuursrapportage 2019 die voor de raadsvergadering van 4 juli geagendeerd staat en in bovenstaande cijfers. In het boekwerk van de 1e bestuursrapportage 2019 hebben wij deze extra bijdrage echter niet meer kunnen verwerken.

Financieel nadeel

Het financiële nadeel bij de 1e bestuursrapportage is groter dan wij in de voorgaande jaren hebben gezien. In de voorbereiding van de begroting 2020 bekijkt het college in hoeverre bijsturing in het lopende begrotingsjaar 2019 mogelijk is.