Nieuwe hoogspanningslijn door Moerdijk: minister krijgt advies

Geplaatst: 6-6-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Wat is de optimale route voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding die ook over Moerdijks grondgebied loopt? Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kreeg daarover vandaag advies van 18 samenwerkende overheden, waaronder de gemeente Moerdijk. 

De minister kreeg het advies van de samenwerkende overheden (zestien gemeenten, één provincie en twee waterschappen) donderdagochtend aangeboden. Aan het advies ging een traject van twee jaar vooraf waarin netbeheerder Tennet en de overheden samen met omwonenden en andere belanghebbenden bekeken hoe de nieuwe hoogspanningslijn het best kan worden ingepast voor mens en natuur. Dat wil zeggen: met een zo’n hoog mogelijke leefbaarheid en zo goed mogelijk gebundeld met andere infrastructuur, zoals snelwegen, zodat de nieuwe hoogspanningslijn ook voor het landschap zo min mogelijk belastend en verstorend is. 

Varianten voor Moerdijk

In de gemeente Moerdijk zorgt het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningslijn voor knelpunten bij Standdaarbuiten en ten noorden van Zevenbergschen Hoek. Samen met inwoners en andere belanghebbenden zijn alternatieven onderzocht voor deze locaties, die in het gezamenlijk advies terugkomen.

Voor Standdaarbuiten gaat de voorkeur uit naar een variant die het nieuwe hoogspanningstracé zo strak mogelijk bundelt met bestaande infrastructuur: de snelweg en de buisleidingenstraat die erlangs ligt. Op die manier wordt het landschap niet opnieuw doorsneden. Voor Zevenbergschen Hoek heeft de variant de voorkeur die een knik rondom het buurtschap de Kattenkraam maakt en daardoor het merendeel van de woningen in het gebied spaart. Die heeft als keerzijde dat transportbedrijf Lambregts een extra hoogspanningsmast op zijn perceel krijgt. Met dit bedrijf zal in goed overleg naar een werkbare oplossing moeten worden gezocht. 

Leefbaarheid voorop

Wethouder Désirée Brummans: “Voor ons is het helder: leefbaarheid staat voorop. De oplossing voor Zevenbergschen Hoek is duurder dan het voorkeurstracé van de minister, maar leefbaarheid en draagvlak moeten zwaarder wegen dan kosten. Woningen sparen past ook binnen het beleid van de minister. Het is van groot belang voor Zevenbergschen Hoek dat we de woningen in de directe omgeving van de kern behouden.”

Volgende stap

De minister beslist naar verwachting binnen enkele maanden over het definitieve tracé. Dit tracé wordt vastgelegd in een (voor-)ontwerp-inpassingsplan dat dit najaar wordt voorgelegd aan de regionale en lokale overheden. Daarna wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd en doorloopt het de formele inspraakprocedure. Tijdens dit besluitvormingsproces worden in de regio informatieavonden gehouden. Na afloop van de inspraakprocedure kunnen concrete afspraken worden gemaakt met de grondeigenaren.

Meer weten?

Meer informatie over de nieuwe hoogspanningslijn vindt u op de projectwebsite. Het volledige advies met de uitwerkingen en meer over de Moerdijkse situatie leest u op moerdijk.nl/380kv. [link invoegen].