2e Bestuursrapportage 2019 Moerdijk: krachtig op koers

Geplaatst: 30-10-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De gemeente Moerdijk heeft in de periode 1 april - 1 september 2019 volgens planning gewerkt en ligt krachtig op koers. Dat blijkt uit de 2e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad. 

De bestuursrapportage beschrijft hoe de gemeente er voor staat op het gebied van financiën en uitvoering van het beleid. Het college biedt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage aan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2019.

Financiën

Wethouder Jack van Dorst is tevreden over de voortgang: “Bij de 1e bestuursrapportage gingen we uit van een nadelig saldo over 2019 van ruim € 1,8 miljoen. Dat beeld is helemaal veranderd. Het resultaat over de afgelopen periode is € 2.340.000 positief. Het verwacht jaarrekeningresultaat over 2019 schatten we nu in op € 344.000 voordelig.”

Deze grote omslag komt door verschillende voordelen. Bijvoorbeeld op het gebied van wegbeheer (€ 850.000) en groenbeheer (€ 342.000). Veranderde wetgeving bepaalt dat we deze uitgaven moeten activeren. Op korte termijn een voordeel omdat kosten van reconstructies en herinrichting die voorheen in 1 keer volledig ten laste van de begroting kwamen, nu in meerdere jaren worden afgeschreven. Maar de rente en afschrijvingslasten zullen van jaar tot jaar toenemen, waardoor het voordeel in de loop van de jaren geleidelijk zal verdwijnen. Verder geven we € 590.000 minder uit omdat baggerwerkzaamheden door het waterschap zijn uitgesteld naar 2020 in verband met de landelijk spelende PFAS-problematiek. Ook zijn er meevallers op het gebied van de loonontwikkeling (€ 319.000) en grondverkoop (€ 236.000). Lagere kapitaallasten leveren een voordeel van € 440.000 op. Tot slot zijn op de stelpost nieuw beleid de uitgaven lager dan verwacht (€ 674.000). 

Naast de voordelen zijn er ook nadelen. We hebben minder inkomsten op het gebied van OZB, grondexploitaties en het BUIG-budget (budget van de rijksoverheid voor uitkeringen.

Belangrijke ontwikkelingen

In het tweede kwartaal van 2019 springen met onder andere de volgende punten eruit: 

  • Samen met onze partners boeken we resultaten op het gebied van duurzame energie, klimaatadaptatie en verduurzaming. De samenwerking met Stichting Energietransitie Moerdijk geldt landelijk als goed voorbeeld.
  • Woningbouw is een speerpunt. Met veel doorzettingskracht realiseren we woningen in Bosselaar Zuid, Zevenbergschen Hoek en Fijnaart. Ook kijken we met veel plezier terug op de feestelijke opening van het Dorpshart Moerdijk een voorziening waarbij de inwoners zelf aan de wieg stonden.
  • De integrale aanpak ondermijning zeehaven Moerdijk. Het eerste ondermijningsbeeld leidt begin 2020 tot een eigentijdse aanpak passend bij de eigenschappen van onze zeehaven.
  • Binnen het sociaal domein zijn we met onze partners en instellingen ondernemend op tal van initiatieven die bijdragen aan vroegtijdige en samenhangende hulp.
  • Sinds deze zomer beschikken we over extra gebiedscoördinatoren.
  • De sluitende begroting voor 2020.