Moerdijk presenteert sluitende begroting voor 2020

Geplaatst: 27-9-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De Moerdijkse begroting 2020 die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad is sluitend. De meerjarenramingen voor de jaren 2021 en 2022 laten nog een beperkt tekort zien, terwijl het jaar 2023 bijna sluitend is. In de begroting zijn alle plannen uit het coalitieakkoord 2018-2022 verwerkt. Ook recente ontwikkelingen binnen bestaand beleid zijn meegenomen.

Lokale lasten

De OZB blijft in 2020 - los van de inflatiecorrectie van 1,4% - gelijk. Voor de afvalstoffen- en rioolheffing stelt het college de gemeenteraad voor om voor volledig kostendekkende tarieven te kiezen. De rioolheffing stijgt hierdoor met 5% en de afvalstoffenheffing met 12,4%. Dat laatste komt omdat de gemeente hogere kosten moet betalen voor afvalverwerking en een lagere vergoeding krijgt voor afvalstromen als plastic en papier. Bij de berekening is ook rekening gehouden met de kosten van het wekelijks inzamelen van het GFT-afval in de maanden juni tot en met augustus. Een extra dienstverlening waar inwoners zeer positief over zijn. In totaal stijgen de lokale lasten in 2020 met 6,4%. Voor een gemiddeld huishouden met een eigen woning komt dat neer op zo’n € 43 per jaar.

Tevreden

Wethouder van Dorst biedt de begroting namens het college aan de gemeenteraad aan. “Een sluitende begroting voor 2020, daar mogen we tevreden over zijn. Vooral als gevolg van landelijke ontwikkelingen stonden we voor een stevige klus. Het is gelukt die voor het begrotingsjaar 2020 te klaren zonder aan onze ambities en voorzieningen te hoeven tornen. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om ruim twee miljoen vrij te maken uit de algemene reserve. Enerzijds voor de invoering van de omgevingswet, anderzijds voor nieuwe plannen in het belang van onze inwoners. Het college komt daar binnenkort mee naar buiten. Overigens betekent dat niet dat we nu achterover leunen, we willen ook de begroting voor de jaren na 2020 sluitend maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ons dit gaat lukken.”

Op 7 november 2019 behandelt de gemeenteraad de aangeboden begroting.