De eerste dorpsavond van Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 12-7-2017

Op deze eerste dorpsavond hebben de dorpstafeldeelnemers laten zien wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er nog op de planning staat.

Binnen de dorpstafel werken verschillende werkgroepen aan actiepunten. Op de avond hebben ze presentaties gehouden over hun acties.

Opruimacties zwerfafval

De werkgroep ‘Gemeenschapszin’ is begonnen met een actie om het zwerfafval in het buitengebied op te ruimen. Zwerfafval is slecht voor het milieu en het is zonde van het mooie buitengebied. Inmiddels zijn er al twee acties geweest, het aantal deelnemers groeit. Daarnaast heeft de werkgroep gezorgd voor bordjes op diverse plekken in en rond het dorp. En eind september komt de derde actie, waaraan ook de schoolkinderen deelnemen. Ook wil de werkgroep nog meer werken aan bewustwording door banners op te hangen. De gemeente faciliteert deze acties met prikkers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken.

Langer zelfstandig thuiswonen

De werkgroep ‘Wonen’ heeft zich het afgelopen jaar ingezet om mensen te informeren over de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. De werkgroepleden hebben huurders vanaf 60 jaar voorlichting geboden over aanpassingsmogelijkheden van hun huis om het zo levensloopbestendig te maken. Hiervoor hebben ze huisbezoeken afgelegd en een folder gemaakt met informatie over aanpassingen in de woning, WMO, persoonlijke zorg- en gemaksdiensten, Wonen met gemak, verhuizen en Klik voor Wonen. Ze willen dit het komende jaar ook doortrekken naar particulieren (huizenbezitters).

Den Hoek Leeft!

De werkgroep ‘Voorzieningen en leefomgeving’ heeft het dorpsweekend georganiseerd. Hierbij hebben ze alle verenigingen betrokken en iedereen in het dorp letterlijk een podium geboden. Met dit soort activiteiten willen ze het dorp ‘levend’ houden.

Activiteitenkalender

Dezelfde werkgroep werkt aan een activiteitenkalender waardoor alle activiteiten in het dorp beter op elkaar kunnen worden afgestemd en/of elkaar kunnen versterken. Het doel is om alle verenigingen toegang te geven tot deze kalender waarop ze hun activiteiten kunnen inplannen. Hiervoor willen ze een website en facebookpagina gebruiken, waarop de activiteiten gepromoot kunnen worden.
Als er meer Hoekenaren zijn die hierover mee willen denken en hieraan mee willen werken, horen ze het graag!

Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk wil een ontmoetingsplek zijn voor ouderen en jongeren. In het Huis van de Wijk kan iedereen terecht voor activiteiten, informatie en advies, dienstverlening en signalering.

Nieuwe activiteiten

Voor het komende jaar staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Ontwikkelingen rondom de windmolens langs de A16
  • Ontwikkelingen over het hoogspanningsnet (380 kV)
  • Onderzoek centrumontwikkeling (waaronder de school)
  • Plan van aanpak maatregelen geluidscherm HSL
  • Promotie wonen in Zevenbergschen Hoek

Wilt u hierover meepraten of heeft u zelf onderwerpen waar u aandacht voor wil vragen, kom dan naar de dorpstafel.

Volgende dorpstafel

De eerstvolgende dorpstafel is op woensdag 13 september vanaf 19.30 uur in De Zevensprong.
Hierbij zijn zoals altijd alle inwoners van Zevenbergschen Hoek welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het Gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Zevenbergschen Hoek komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.