Ontwerpbestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk ter inzage

Geplaatst: 6-7-2017

Tot en met 9 augustus a.s. liggen het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorend ontwerp Milieueffectrapport (MER) ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk’ ter inzage. Het is de volgende stap op weg naar een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. In het herziene bestemmingsplan ligt de nadruk op veiligheid. Tegelijkertijd maakt het gewenste ontwikkelingen op het terrein mogelijk, met de havenstrategie als basis.

Gemeenten zijn verplicht om een bestemmingsplan elke tien jaar te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan wordt behalve geactualiseerd ook aangepast op nieuwe wet- en regelgeving.

Het ter inzage leggen van de ontwerpen betekent dat iedereen een zienswijze kan indienen. Iedereen kan het ontwerp inzien op maandag 10 juli a.s. tussen 16.00 uur en 18.00 uur op het kantoor van het Havenbedrijf, Plaza 3.  Daar is ook de mogelijkheid om een persoonlijke toelichting te krijgen.

Belangrijkste pijlers

De belangrijkste pijlers uit het herziene bestemmingsplan

  1. De planologische ‘stolp’ over het terrein wordt verstevigd zodat de huidige begrenzing van zones voor bijvoorbeeld geluid, risico’s en geur gehandhaafd blijft.
  2. Duurzaam goederenvervoer per spoor of buisleiding krijgt ook de ruimte.
  3. Veiligheid staat voorop. Alle risico’s in het gebied zijn volgens de voorgeschreven rekenmethodieken opnieuw in beeld gebracht en hiermee zijn ruimtelijke keuzes gemaakt. Door deze keuzes worden de risico’s voor de omgeving verkleind en lopen minder mensen op en buiten het terrein risico. Deze keuzes bestaan uit:
  • Uitbreiding van risicovolle activiteiten van bestaande bedrijven wordt begrensd; bestaande bedrijven blijven gehandhaafd op de huidige locatie;
  • Het clusteren van nieuwe risicovolle activiteiten op een beperkt deel van het terrein en het zoveel mogelijk uitsluiten van nieuwe risicovolle activiteiten op de rest van het terrein;
  • De bedrijven binnen het cluster voor risicovolle activiteiten moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten en er worden voorzieningen getroffen voor de verbetering van de zelfredzaamheid in het gebied;
  • Alleen op de Plaza worden nog nieuwe ‘kwetsbare objecten’ toegestaan. Dit zijn gebouwen waar veel mensen op een relatief klein oppervlak werken, zoals kantoren.